పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/158

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

పంచమాశ్వాసము

155


బరిస్ఫూర్తిని విహరించును
బరికింపఁగఁ దత్తటాకపాలకుఁ డనఘా!

130


క.

పూర్తాదులు గావించిన
కీర్తిసమన్వితులు జగతిఁ గృతపుణ్యులచేఁ
గీర్తితు లగుచును భవరో
గార్తిం ద్యజియించి నిలుతు రమరపురమునన్.

131


వ.

మఱియును దాదృగ్విధతటాకంబు లుత్తమంబులును మధ్యమంబులుసు సా
మాన్యంబులు ననం ద్రివిధంబులం బరఁగు. నందుఁ జత్వారింశద్గోకర్ణప్ర
మాణజలసమేతం బుత్తమంబు వింశతివిష్కుప్రమాణపయఃపూరితంబు
మధ్యంబును దశప్రాదేశమాత్రప్రమాణసలిలసంయుక్తంబు సామాన్యంబు
నగు. నట్టి తటాకంబులయందు జానుదఘ్నసలిలసమేతంబు వారుణలోకప్రా
ప్తియు నితంబప్రమాణజలపూరితంబు గోహత్యాదిపాతకనివృత్తియును
గక్షదఘ్నపయస్సంయుక్తంబు సురాపానాదికలుషచయనివారకంబును
బురుషప్రమాణపానీయసముజ్జ్వలంబు బ్రహ్మహత్యాదినాశకరంబును గజ
దఘ్నకీలాలదర్శనీయంబు విష్ణుమందిరనివాసకారణంబును నై పితృమాతృ
వంశజు లైన కులసంభవులకు స్వర్గలోకనివాసకరం బగుఁ. దత్తటాకజఫలి
తంబు లైన మూలశాకధాన్యాదులు దానంబు చేసిన లక్ష్మీపుత్త్రపౌత్త్ర
కాంతాదిలాభంబులు గలుగు. నందు.

132


క.

అలయికతోడుత మనుజుఁడు
ఫలపరిమితతత్తటాకపానీయంబుల్
చెలు వలరఁ గ్రోలఁ గర్తకుఁ
గలుగును దేవేంద్రసదనఘనసౌఖ్యంబుల్.

133


క.

ఘనసంపత్ప్రాప్తిక మ
య్యును సంతతి నిగుడుకొఱకు నొగి స్వర్గంబం
దును నిలయము గలుగుటకును
వనములు దలకొలుప ధాత్రి వలయు మునీంద్రా.

134


క.

కలకొలఁది సూపసంఖ్యను
ఫలపుష్పసమేతరమ్యపాదపములచే