పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/157

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

154

మత్స్యపురాణము


జను నంతకుని పురంబున
కును బంధుసమేతుఁ డగుచు గోరిక లెడలన్.

125


గీ.

విప్రు లాత్మవంశవృత్తంబు విడనాడి
శూద్రసతులయందు సుతులఁ బడసి
కాలసూత్రమందుఁ గాలకింకరమర్ది
తాంగు లగుచు దుఃఖమందువారు.

126


వ.

అట్లు కులకాంతాసముత్పాదితు లైన తనయులచేత నాచరితంబు లైన య
జ్ఞాదితంత్రంబులచేతను బుణ్యతీర్థంబులందును నిత్యనైమిత్తికకామ్యకారు
ణ్యపైతృకంబులచేతను దర్పణోదకంబులచేతను బితృపితామహాదులు తృప్తు
లై స్వర్గసుఖానుభవంబు సేయుదురు. మఱియు నట్టి పుత్త్రులు, ఔరసుండు
ను, క్షేత్రజుండును, దత్తుండును, గ్రీతుండును ననఁ జతుర్విధంబులఁ బ్రవ
ర్తింతు. రందు స్వసంభవుం డౌరసుండును, బరసంభవుండు క్షేత్రజుండును,
హేమపూర్వకంబుగా గృహీతుండు దత్తుండును, గ్రయలబ్ధుండు గ్రీతుండును
నగుఁ. దత్కీతుండును దేహక్రీతుండును ధర్మక్రీతుండును నన ద్వివిధంబగు.
నందు మూల్యరూపంబునఁ గ్రీతుండు దేహాశ్రితుండును ననన్యగతికుం డై
యన్నాదులచే రక్షితుండు ధర్మక్రీతుండు నగు. నిట్లు పూర్వతనయభావ
రూపంబున నుత్తరోత్తరసంతానరూపతనయులఁ బరిగ్రహింపవలయు మ
ఱియును.

127


గీ.

న్యాయరూపమునను బ్రాప్తమైనయట్టి
విత్తమున నప్రమత్తుఁ డై వేడ్కతోడఁ
దద్వ్యయంబున కాత్మసంతాప ముడిగి
వరతటాకములు నిలుపవలయు నెచట.

128


క.

ధరణి తటాకము నిలిపిన
నరుఁ డఘనిర్ముక్తుఁ డగుచు నవయౌవనవి
స్ఫురితశరీరుం డగుచును
వరుణాలయమందు నిలుచు వైభవ మెసఁగన్.

129


క.

అరయఁ దటాకమునను గో
ఖురములు తటమందు నిలువ గోలోకమునన్