పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/149

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

146

మత్స్యపురాణము


నట్లు గావున భక్తి నలరుచు హృదయంబు
        పదిలంబుగా లోనఁ బాదుకొల్పి
సరణి మీఱంగ విజనదేశంబునందుఁ
జక్షురాదీంద్రియజ్ఞానజనితవస్తు
నిచయసంభవసుఖలేశరుచుల నెడలి
తన్మహామంత్రరాజంబుఁ దలఁపవలయు.

87


క.

ఈ నామత్రయజపమున
శ్రీనాయకుఁ డైన చక్రి చింతితఫలముల్
పూనిక నీకు నొసంగెడు
దీనావనలక్షణాత్తదీక్షాపరుఁ డై.

88


గీ.

గురువుచేత నందికొనిన మంత్రముగాని
బయలు ప్రాఁకిచూడఁ బనికిరాదు
ఇదియఁ గారణముగ నే నిచ్చెదఁ బ్రతిగ్ర
హింపు మంత్రరాజ మిష్ట మలర.

89


వ.

అని యోగీంద్రుండు పల్కిన యంత నాపులహుం డమ్మహాత్మునివలన న
మ్మంత్రంబు పరిగ్రహించి యప్పర్వతంబునకు వాయవ్యభాగంబునం గలు
గు ద్రోణికామధ్యమంబునకుం జని యచ్చట ఫలపుష్పసమేతంబు లైన
మహీరుహంబులచేత నావృతం బగు సువర్ణపుష్కరిణీతీరంబున సమాసీనుం
డై హృదయపంకజంబునఁ బుండరీకాక్షుని భవ్యాకారంబు ధ్యానంబు
సేయుచు నామత్రయమంత్రజపంబు మఱవక జపియించె. నయ్యవస
రంబున.

90


సీ.

మకరకుండలయుగ్మమణిదివ్యరోచులు
        చెక్కుటద్దములపైఁ జెంగలింప
హారకౌస్తుభమున నలమి సుస్నిగ్ధమై
        తులసికాదామంబు తొంగలింప
శంఖచక్రగదాసి శార్ఙ్గయుక్తంబు లై
        కరపంకజంబులు కరము మెఱయ