పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/147

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

144

మత్స్యపురాణము


ఉ.

దానము మాని యెంతయును ధర్మము సేయక భక్ష్యభోజ్యముల్
గానక కష్టవృత్తి నతికాంక్షను నే నిటఁ గూర్చు విత్తముల్
గానఁగరాక వాయుపరిఘట్టితతూలముమాడ్కిఁ బోయెనే
వానికినైన దైవగతి వచ్చినఁ దప్పఁగఁ జేయవచ్చునే.

74


చ.

వెనుకకు మోసమయ్యె నిదె వీక్షణ సేయఁగ వార్ధకంబు వ
చ్చెను బలువైన రోగములు సెందెను ని ట్లుదయించె దుఃఖముల్
మనమున నెవ్వనిం దలఁప మానునొ యాక్రియ నిత్యముక్తుఁ డై
ఘనుఁడగు విప్రుచే వినినఁగాని యెఱుంగఁగరాదు నిక్క మై.

75


వ.

అని యిట్లు పులహుండు పరితాపసక్తుం డై పుణ్యతీర్థజలంబుల స్నానము
సేయుచు దేహాభిమానంబు విసర్జించి వన్యాహారంబులు భుజియించుచుఁ
జనిచని.

76


చ.

ఖరకరతీవ్రతాపమునఁ గంపితుఁ డై యటఁ గాంచె నమ్మహీ
సురుఁడు విచిత్రరత్నపరిశోభితనిర్మలసామమంత ము
త్కరచమరీలులాయకిటిగండకభల్లుకబృందమర్కటీ
హరివరమత్తనాగశరభాదిదురంతము మాల్యవంతమున్.

77


వ.

అంత నప్పర్వతంబు చేరంజని యామునిప్రవరుండు శీతలం బగు నిర్ఝర
జలంబులు గ్రోల యచ్చట నొక్కమహీజశాఖాగ్రంబున నధోముఖుం డై
వ్రేలుచు బ్రహ్మజ్ఞానసమేతుం డై బాహ్యంబు మఱచి తపంబు సేయుచున్న
యొక్కయోగపురుషునిం గనుంగొని తద్దర్శనమాత్రంబున శ్రమంబు విస
ర్జించి తద్ధ్యానసమాప్తిపర్యంతంబు నిరాహారుం డై గతకాలక్రమం బెఱుం
గక దినత్రయం బచ్చట నుండు నంత నమ్మునివరుండు ధ్యానంబుఁ జాలిం
చి యతని నవలోకించి తదాగమనవృత్తాంతంబు మనోమార్గంబున నెఱింగి
దరహసితవదనుం డై యిట్లనియె.

78


గీ.

కష్టవృత్తితోడ ఘనమైన విత్తంబు
గూర్చి దానమహిమఁ గొదవపఱిచి
నిజజనంబుచేత నిష్కాసితుండ వై
వెడలవలసె నిట్లు విప్రవర్య.

79