పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/145

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

142

మత్స్యపురాణము


సేయునట్లు కర్మజ్ఞానప్రతిపాదకంబు లగు వేదంబులు తన్మహాత్ముని పా
దాంబురుహంబులకు భూషణంబు లై వర్తించున ట్లగుటం జేసి సేవ్యుండును
వంద్యుండును ధ్యేయుండును స్తుత్యుండును దత్పయోరుహలోచనుండకాని
యితరు లిందుల కర్హులు గారు. అమ్మహాతత్త్వంబునే తలంపఁగవలయునని
చెప్పి లోకేశుండు మఱియు నిట్లనియె.

61


చ.

హరి జగదీశ్వరుండు భువనైకనివాసుఁడు సర్వదేవతా
వరుఁడు దయాసమన్వితుఁడు వారిజనాభుఁడు భక్తలోకదు
ష్కరకలుషౌఘమర్దనుఁడు కంజదళాయతనేత్రుఁ డిందిరా
ధరుఁడు మనస్సరోజమునఁ దార్కొని నిల్చును నెల్లకాలమున్.

62


క.

శ్రీవరుఁడే దైవంబని
భావంబునఁ దలఁపు నీవు ప్రత్యక్షం బై
యావనరుహాక్షుం డొసఁగును
నీవాంఛితమెల్ల సతతనిత్యచరిత్రా.

63


మ.

హరి సంగీతవినోదలోలు డగుఁ బొ మ్మత్యంతశీఘ్రమ్ముగా
వరగానంబుల నాత్మసద్గుణకథావర్ణ్యంబు లైనట్టి గీ
తరసంబుల్ రసనం జవింగొనెడు మర్త్యశ్రేణి కిష్టార్థముల్
పరిపూర్ణంబులుగా నొసంగును దయాపారీణుఁ డై వేడుకన్.

64


గీ.

సామవేదమందు సంగీత ముదయించె
నట్టి గీతమునకు నఖిలజగము
వశము నొందుచోట వరుస నీకును బొంద
రానిచో టదొకటి యైనఁ గలదె?

65


క.

కల దొకమంత్రరాజము
కలుషనివారకము ముక్తికరమును నగుచున్
జెలువొందును దన్మంత్రము
దెలిపెద వినవలయు సర్వదివిజాభినుతా.

66


గీ.

సర్వవేదోక్తసన్మంత్రసారమయము
సుప్రసన్నత వాంఛితార్థప్రదంబు