పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/143

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

140

పంచమాశ్వాసము


దోళము, భల్లాటనవనీతఝంకారధ్వని, నాదనామక్రియ, వరాళి, మంగళ
కౌశికి, గుండక్రియ, ఘూర్జరి, ధన్యాసి, శంకరాభరణంబులు మొదలైన
రాగోపరాగంబులు చంచత్పుటషడ్విధాపుత్త్రకసింహనందనరాయభేంక
ళవేణువాద్యలీలావినోదినీధ్రువాది నానాతాళయుక్తంబులుగఁ దంత్రీముఖం
బులయం దాహతం బనాహతంబు నను గానమాత్రవిశేషంబుల వాయించుచు మ
ఱియుం దత్తాళసమన్వితంబు లైన మాలితాగవాద్యతుల్యంబులుగ వదనంబు
న సందష్టప్రవృష్టసూత్కృతిభీతశంకితకరాళకపిలకాకవితాళసాం
బకతుంబకప్రసాదవినిమీలవిస్వరాపస్వరావ్యక్తస్థానభ్రంశకమిశ్రం
బు లనంబరఁగు బహువిధరాగదోషంబులం బరిత్యజించి పాడుచుకఁ దద్గా
నంబున నిజజనకుం డగు చతురానను హర్షితహృదయుం గావించి యిట్లనియె.

54


సీ.

నిఖిలాబ్జజాండంబు నిలిచె నెవ్వనిచేత
        మహిమతో జలరాశిమధ్యమమున
నెవ్వనికతమున నీచరాచరవిశ్వ
        ముదయమును బ్రవృద్ధి నొందుచుండు
నెవ్వనిక్రోధాగ్ని నిది నష్టరూపమై
        కలయును నీటిలో గర్వ మడఁగి
యెవ్వనిఁ దలఁవంగ నీప్సితంబులు గల్గు
        నెలకొని సర్వదేహులకు నిలను
నామహామహుఁ డే జపధ్యానములను
వందనస్తుతులను మాకుఁ బొందువడును
నిట్టిసూక్ష్మంబు లెల్లను నీక్ష చేసి
తెలుపవలయును లోకేశ జలజనయన.

55


క.

ఈకర్మసరణి విడువక
యేకాలము నడపవలయు నెయ్యది ధరలో
మాకుంగల యధికారము
లోకోత్తర చెప్పవలె విలోకించి తగన్.

56


వ.

అని విన్నవించిన నారదునకుఁ జతురాననుండు సంప్రీతి నిట్లనియె.

57