పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/124

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మత్స్యపురాణము

121


నతిరయంబున గరుడవాహనసమేతుఁ
డగుచు విష్ణుండు శంఖచక్రాదివిశ్రు
తాయుధంబుల ధరియించి యవనిపతికిఁ
దక్షణంబున నచటఁ బ్రత్యక్ష మయ్యె.

140


వ.

ఇట్లు పుండరీకలోచనుండు నిజభక్తసమేతుండై యచ్చటికి నరుగుదెంచి
తన్మహీకాంతునకు దివ్యజ్ఞానంబు గృపసేసిన నతండును రోమాంచకంచుకి
తుండు హర్షాయత్తచిత్తుండు నై వివిధభూషణాలంకృతుండును సర్వాయు
ధోపేతుండును సర్వలక్షణపరిపూర్ణుండును బతగేంద్రవాహనుండును భక్త
జనసమేతుండును నైన యప్పరమమూర్తిం గనుగొని బ్రణామపూర్వకంబు
గా నిట్లనియె.

141


చ.

అనవరతంబు మీగుణము లాత్మఁ దలంచుచు నిత్యముక్తు లై
మునులు భవత్స్వరూపము సమున్నతి నీక్షణ సేయలేనిచో
వనజదళాక్ష భక్తజనవత్సల యేఁ గనుఁగొంటిఁ బుణ్యలో
చనముల యుష్మదీయమగు సన్నుతదివ్యశరీర మిచ్చటన్.

142


చ.

ఫలితము లయ్యె మత్కృతతపంబులు జన్మసహస్రసంచితా
ఖిలకలుషౌఘసంపదలు గీటడఁగెన్ భవసాగరంబు ని
శ్చలభవదంఘ్రిభ క్తి యను సాధనసంగతి వెళ్ళ నీఁదితిన్
నలినవిలోలనేత్ర యిఁక న న్గరుణింపుము భక్తవత్సలా.

143


సీ.

పరిమళద్రవ్యంబు బహుళమై వర్తింపఁ
        జని కర్దమముఁ బూసికొనినయట్లు
సరిలేని రత్నభూషణములు వర్ణించి
        గురువెందసరములు గోరినట్లు
సరసాన్నభక్ష్యభోజ్యములు విసర్జించి
        మించి శాకమున కాసించినట్లు
వన్నె మీఱిన పట్టువస్త్రముల్ విడనాడి
        కంబళచేలముల్ గట్టినట్లు
అఖిలజగదేకనాథుఁడ వైన నిన్నుఁ
దలఁపనొల్లక దేవతాంతరములందు