పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/12

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మత్స్యపురాణము

9


గైవల్య మన నెద్ది కాలంబు క్రియ లెవ్వి
        తత్వరూపం బైన ధర్మ మెట్లు
పశ్యాదివిశసనప్రారంభసంయుతా
        ధ్వరము లే క్రియ దేవతలకుఁ దృప్తి
జ్ఞానమును జ్ఞేయమును నన జగతి నెవ్వి
సాక్షియై నిల్చు నెవ్వాఁడు సకలదిశల
బహువిధంబుల శాస్త్రముల్ ప్రబలు టెట్లు
తేటపడ నిట్టి సూక్ష్మముల్ దెలుపవలయు.

39


వ.

అనిన నారదునకుఁ బద్మసంభవుండు వికసితస్వాంతుండై యిట్లనియె.

40


చ.

వినుము మునీంద్ర పూర్వమున వేడుకతో సనకాదు లెల్ల ని
ర్జన మగు కాననంబునఁ బ్రశస్తతపంబులు సల్ప మెచ్చి యే
ననయము హంసరూపమున నచ్చటి కేగిన వార లందఱున్
నను హృదయంబునం దెలిసి నమ్రత నొందిన వారి కయ్యెడన్.

41


క.

నీ వడిగిన ప్రశ్నలు సం
భావితవాక్ప్రౌఢితోడఁ బలికితి నవి నీ
కావిర్భనించు నట్లు గ
ధీవర వినిపింతు నాత్మ తేటపడంగన్.

42


చ.

కలఁ డొకఁ డాదివేలుపు జగన్నుతుఁడై శతకోటిభాస్కరో
జ్జ్వలఘునమూర్తిచేఁ దనరి వర్ణితుఁ డయ్యును రూపహీనుఁడై
తలకొని విశ్వసంజనసతత్పరిపాలనశాసహేతు వై
కొలఁది యెఱుంగ రాక జనగోచరనిశ్చితవర్ణశూన్యుఁడై.

43


వ.

అట్టి నిర్మలనిరవద్యనిరతిశయసచ్చిదానందస్వరూపసమేతుం డగు తత్తే
జోమయమూర్తి స్వేచ్ఛావిహారసమన్వితుం డగుటం జేసి యపరప్రేష్యబుద్ధి
సంయుక్తుండై యాదిని జలతత్వంబు సృజియించి యంత బాహ్యావరణ
సమేతంబుగా నొక్క సువర్ణమయం బగు బహ్మాండంబు నిర్మించి తత్ప
యోరాశిమధ్యంబునఁ గీలుకొలిపిన నది పాదుకొన నాధారంబు లేక ము
నింగెడు సమయంబున.

44