పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/119

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

116

చతుర్థాశ్వాసము


క.

వినుము నృపాలక చెప్పెద
మనమున ననుమానమెల్ల మాని రమానా
థునిఁ దలఁపుము హృదయంబున
ననిమిషులు నుతింప ముక్తి కరిగెద వీవున్.

114


వ.

అని యిట్లు కపిలమునీంద్రుండు వైరాగ్యలక్షణంబును విష్ణుభక్తిప్రకారంబు
ను జెప్పిన విని పుండరీకుం డిట్లనియె.

115


మ.

ఘనులై పాపవిముక్తులై నిగమయోగజ్ఞానసంపన్నులై
వనజాతాక్షవిశిష్టభక్తిరతి విశ్వస్తాత్ములైయున్నయీ
మునివర్యుల్ తపమాచరించుచును దన్మోక్షంబు నొందంగలే
రనఘా యీక్రియఁ దెల్పఁగావలయు సత్యజ్ఞానసంభావితా.

116


క.

అనిన మహీవల్లభునకు
మునివల్లభుఁ డిట్టు లనియె మోదముతోడన్
వనరుహవిమతాకృతిద
ర్శనసంక్షుభితాబ్దిఘోషచారుమృదూక్తిన్.

117


సీ.

తపముచే విశ్రుతుల్ తర్కింప మును లెల్ల
        దాన నాయుష్యంబు తఱిఁగిపోక
దినవృద్ధి నొందంగఁ ద్రిదశనాయకుఁడైన
        దన్మునీంద్రులఁ జూచి తలఁకుచుండు
నమ్మహాత్ములు పంకజాసనుతోఁ గూడి
        చనువారు శ్రీవిష్ణుసదనమునకు
నంతపర్యంత మబ్జాక్షున కర్పితం
        బులుగాక సత్కర్మములఁ జరింతు
రట్లుగాన దేహాంతరప్రాప్తి లేక
నిత్యముక్తులు తత్పుణ్యనిరతమతులు
యుష్మదాదుల కెల్ల నాయువులు గొంచె
మైనయెడ ముక్తిమార్గంబు లరయవలయు.

118