పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/103

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

100

చతుర్థాశ్వాసము


బందు సుఖంబునం దిరుగునట్టి మృగంబును హింససేయ నీ
కిందున నేమి గల్గె మనుజేశ్వరడింభక! పాపభూషణా!

33


గీ.

మేటిరణమునందు మృగయావినోదంబు
సలుపునపుడు యాగసనుయమందు
హింస సేయఁ బంత, మితరకాలంబున
నదియె పాపనిలయ మధిపులకును.

34


సీ.

దుర్గంధితామేయదుష్టమూత్రక్రిమి
        వ్యాప్తాంతమాలికావర్తమందు
మాంసాస్థిశకలచర్మసమన్వితంబుగ
        రక్తశుక్లములచే వ్యక్తమగుచు
ఘనదుఃఖకరమైన గర్భకోటరమున
        నొదవి నిత్యాపాయయుక్తమైన
తనువు శాశ్వతమని తలఁపులోఁ దలపోసి
        భూవరాహంకారమునఁ జెలంగి
భూతదయలేక పుణ్యంబు పొలుపుఁ జెఱిచి
చేరి యిచ్చట హింససేసితివిగాక
తత్వ మెఱిఁగిన నరపాలతనయు లిట్లు
పాపములు సేయునేర్తురే పార్థివేంద్ర.

35


ఉ.

తప్పులు గల్గియుండినను దండ్యులు గారు మహీసురేంద్రు లే
తప్పును లేక మాయెడకుఁ దప్పిన నీఘనరాజ్యవైభవం
బిప్పుడె నాశమొందునని యే శపియించిన నడ్డగింపలేఁ
డప్పరమేశుఁడైనను రమాధిపుఁడైన నృపాలకీటమా.

36


సీ.

పాడిఁ దప్పక ప్రజాపాలనం బొనరించి
        సత్యంబు వదలక సాధువర్గ
గమనంబు విడువక గాంభీర్య ముడుగక
        నీతిమార్గవివేకనిరతుఁ డగుచుఁ
బరకామినీవిత్తభావంబుఁ గుదియించి
        సంతతదానప్రశస్తుఁ డగుచుఁ