పుట:భీమేశ్వరపురాణము.pdf/86

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

66 శ్రీ భీమేశ్వరపురాణము

తే. శిష్యులును నేను మిముఁ గొల్చెదము భక్తి, విశ్వపతికోపమునఁ గాశి వెడలివచ్చి
తరసి రక్షింపు మము దయార్ద్రహృదయ, శాంతభీమేశ్వరేశ్వరస్వామినాథ. 195

వ. అని మఱియుఁ గృష్ణద్వైపాయనుండు భక్తితృష్ణాతిశయంబున. 196

వ్యాసు లీశ్వరు నుతించుట


సీ. దేవదేవునకు నాదికి నాదియగువాని, కంబికాబతికి దక్షాధ్వరారి
కహితపురత్రయాధ్యక్షసంహరునకు, హరిలోచనాంబుజాభ్యర్చితునకు
బ్రహ్లాదిదేవతోపాస్యనన్మూర్తికి, నమృతమూర్తికిని స్వయంభువునకు
నిగమార్థవిద్యోపనిషదంగనామౌళి, చుంబితశ్రీచరణాంబుజునకు
తే. భోగమోక్షంబు లతిపాపబుద్ధులకును, గరుణ నొసఁగెడు ప్రత్యక్షకల్పశాఖ
కఖిలగంధర్వయక్షసిద్ధాదిదివ్య, వంద్యునకు మ్రొక్కెదను భక్త వత్సలునకు. 197

సీ. శ్రీ భీమనాయక శివనామధేయంబుఁ, జింతింప నేర్చిన జిహ్వ జిహ్వ
దక్షవాటిపురాధ్యక్షు మోహనమూర్తి, జూడంగ నేర్చిన చూపు చూపు
దక్షిణాంబుధితటస్థాయిపావనకీర్తి, చే నింప నేర్చిన చెవులు చెవులు
తారకబ్రహ్మవిద్యాదాతయౌదల, విరులు పూన్పఁగ నేర్చు కరము కరము
తే. ధవళకరశేఖరునకుఁ బ్రదక్షిణంబు, నర్థిఁ దిరుగంగ నేర్చిన యడుగు అడుగు
లంబికానాయకధ్యానహర్షజలధి, మధ్యమునఁ దేలియాడెడు మనసు మనను. 198

ఉ. మాటలు పెక్కు లేటికిని మందరభూధరమంథనక్రియా
పాటలఘూర్ణమానజలభారమహోవధికాలకూటసం
ఘాటకృపీటసంభవశిఖావికటస్ఫుటవిస్ఫులింగవి
స్ఫోటపవిత్రసద్భువనభూతభయావహు నాశ్రయించెదన్. 199

స్రగ్ధర. కౌక్షింభర్యంబు దీర్పం గడుపున కిడుదుం గాలసంప్రాప్తభిక్ష
న్వీక్షింతుం బోధశక్తి న్విషయముల మదిన్ నిస్పృహత్వంబు దాల్తున్
దక్షారామాధినాథున్ ధవళవరకరోత్తంసజూటీవిటంకు
న్వీక్షింతున్ భీమనాథుం ద్రిభువననమితున్ నేత్రముల్ తృప్తి పొందన్. 200

శా.అష్టాశీతిసహస్రసంయమిజనవ్యాకీర్ణతీరద్వయీ
జుష్టోదంచితసప్తసింధుసలిలస్రోతోవగాహక్రియా
తుష్టస్వాంతుఁడనై భజింతుఁ గరుణాదుగ్ధాభిభీమేశ్వరున్
దృష్టాదృష్టఫలప్రదానవిభవాధిష్ఠానచేతస్కునిన్. 201

ఉత్సాహము. యక్షసిద్ధసాధ్యఖేవిహార గరుడకిన్న రా
ధ్యక్షమణికిరీటకోటి తరుణికిరణమంజరీ