పుట:భీమేశ్వరపురాణము.pdf/46

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

26 శ్రీ భీమేశ్వరపురాణము

బూవుందూపులజోదు పుచ్చుకొనియెన్ భూపాల లీలావతీ
భ్రూవల్లీనిభశృంగకంబగు లసత్పుండ్రేక్షుకోదండమున్. 37

వ. అంత. 38
 

చంద్రోదయవర్ణనము

ఉ.ఆతతలీలఁ గోమల నవాంశుకపాళి మహాంధకార సం
ఘాతము మీట నద్భుతముగా శశలాంధనుఁ డభ్రవీధికిన్
శ్వేతవరాహమూర్తి యగు వెన్నుఁడు ప్రన్ననియొంటికోఱ ధా
త్రీతల మెంత యంతయు ధరించిన యట్టి విజృంభణంబునన్. 38

తే. అర్ధమండల ముదయించు నమృతభానుఁ,
డుదయరాగంబుతోఁగూడ నొప్పు మిగిలెఁ
బ్రకటతాంబూలరాగసంరక్తమైన
ప్రాగ్దిశాకాంతబింబాధరంబువోలె. 40

క. సంకలితోదయరక్తి శ,శాంకుఁడు శోభిల్లె గైరికావనిధరవ
ప్రాంకక్రీడాపాటల, సంకరభృతకాలకూటసంకాశుండై. 41

సీ. కాదు కా దుదయాద్రి కనకకూటంబిది, డంబైన పానపట్టంబుగాని
కాదు కా దిది సుధాకరపూర్ణ బింబంబు, కాశ్మీర శంభులింగంబుగాని
కాదు కా దుదయరాగప్రకాశంబిది, ననకుంకుమాలేపనంబుగాని
కాదు కా దిది కళంకచ్ఛటారింఛోళి, పూజ చేసిన కల్వపువ్వుగాని
తే. యనఁగ సప్తార్ణవములు మిన్నందికొనఁగఁ, జంద్రకాంతోపలంబులు జాలువాఱ
నసమశరసార్వభౌము ముత్యాలగొడుగు, విధుఁడు విశ్వంబు వెన్నెల వెల్లిఁ దేల్చె. 42

తే. ఉదయ రాగము నించించు కుజ్జగించి, నిండుచంద్రుండు కన్నులపండువయ్యె
దానరాగాంతరస్నిగ్ధదాక్షిణాత్య, రాజశుద్ధాంతదంతవజ్రములకాంతి. 43

సీ. అభిషేక మొనరించు నమృతధారావృష్టి, మదనాంతకునిముక్తిమంటపికకు
నలవోకగా విశాలాక్షీమహాదేవి, నిద్దంపుఁ జెక్కుల నీడఁ జూచు
నెరియించు మిన్నేటి యిసుకతిన్నెలమీఁదఁ,జక్రవాకాంగనాసముదయంబు
డుంఠి విఘ్నేశునిష్ఠురకంఠవేదిపైఁ, గొదమచుక్కలరాజుఁ గుస్తరించుఁ
తే. గాయు వెన్నెల యానందకాననమునఁ, గాలభైరవు దంష్ట్రకుడాలుకొలుపు
విధుఁడు వారాణశీసోమవీథిచక్కి, నభ్రఘంటాపథంబున నరుగునపుడు. 44

సీ. రోహిణీగాథోపగూహనంబునఁ గన్న, కస్తూరికాస్థానకం బనంగ
రాహుదంష్ట్రాఘాతరంధ్రమార్గంబున, లలిఁదోఁచు నాకాశలప మనంగ