పుట:భీమేశ్వరపురాణము.pdf/35

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ప్రథమాశ్వాసము 15

జీటికిమాటికిన్ హరుఁడు జృంభితలీల నటింప మౌళిమి
న్నేటికృపీటనిర్ఝరము లింతట నంతటఁ జిందెనోయనన్. 97

సీ. తిలకంబు బలుతేని యలఁబోఁకమోకల, పువ్వుఁబాళలతావిఁ బుక్కిలించి
కలమగోపికల చక్కనిచన్నుఁగవలపై , వటపల్లవంబులు వాయఁదట్టి
సప్తగోదావరజలతరంగారోహా, కేలీసుఖంబు లంగీకరించి
దేవగంధర్వలీలావతీహాటక, ప్రాసాదవనలభిగర్భములు దూఱి
తే. ప్రతిదినము దక్షవాటీపురంబునందు, మలయవేలావనీమందమారుతంబు
గంధసారలతాకుడుంగముల మెలఁగు, చిలువలేమలు సేవింప వెలితిపడుచు. 98

తే. దక్షవాటికఁ బశ్చిమద్వారభూమిఁ, బ్రతివసించును సర్వాంగరమ్య యగుచు
సేవకులపాలి సురశాఖి పూవుఁగొమ్మ, కోమలార్ధేందుధరుకొమ్మ గోఁగులమ్మ. 99

తే. దక్షపురమున నుత్తరద్వారమందు, నూగ్జితంబుగ నుండు మహోజ్జ్వలాంగి
కామితార్ధైకసంకల్పకల్పవల్లి, సహితసుగుణమతల్లి శ్రీమండతల్లి. 100

క. సారమతి దక్షవాటిక, తూరుపుగవనిన్ బ్రసిద్ధితో వసియించున్
హేరాళక్రీడాసం, చారిణి నూకాంబ భక్తజనరక్షుకునై. 101

క. మట్టయినయట్టి దక్షుని, పట్టనమున దక్షిణంబు పార్శ్వపుగననిన్
నెట్టుకొని నెలసి నిలిచిన, ఘట్టాంబికఁ గొల్వఁ గలుగుఁ గామితఫలముల్. 102

తే. పృథివిఁ బదునెనిమిది యోగపీకశక్తి, గణములం దెంచ సర్వశృంగార యగుచు
భీమనాథుని సన్నిధిఁ బ్రేమ వెలయు, మాణికాదేవి సకలకల్యాణమూర్తి. 103

ఉ. ఏదెసఁ జూచినన్ విబుధు లేదెసఁ జూచిన మౌనిమండలం
బేదెసఁ జూచినన్ హరి దధీశ్వరవర్గము వాసవాది యం
దేదెసఁ జూచిన న్నవమహేశ్వరమూర్తులు శ్రీనికుంభకుం
భోదరతండు భృంగిరిటి హూహుకహాహులు దక్షవాటికన్. 104

సీ. విరులదండలతోడి వేణికాభారంబు, పొంకంబు పిఱుఁదులఁ బొరలియాడ
మణితులాకోటికోమలఝణత్కారంబు, రవలిమట్టెలమ్రోత యవఘళింపఁ
గుదురునిండినచిన్నిగుబ్బచన్నులమీఁద, ముత్యాలత్రిసరంబు మురువుఁ జూప
వలమానతాటంకవజ్రాంకురచ్ఛాయ, లేఁతవెన్నెలఁ బుక్కిలించి యుమియ
తే. సాని యీశానియై మహోత్సవమునందుఁ, గేల నవచంద్రకాంతపు • గిన్నె పూని
వీథిభిక్షాటన మొనర్చువేళఁ జేయు, మరులనృత్యంబు జగముల మరులుకొలుపు. 105

సీ. వేదండవదనశుండాదండచుళికిత, ప్రోజ్ఝితాంభశ్చటాప్లుతనభంబు
దేవగంధర్వాప్సరోవధూటీస్తన, స్థాపకశ్రీగంధధవళితంబుఁ