పుట:భీమేశ్వరపురాణము.pdf/31

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

11 ప్రథమాశ్వాసము

శక్తిత్రయంబునఁ జతురుపాయంబుల, షాడ్గుణ్యముల బుద్ధి జరువనేర్చుఁ
గైసేసి ప్రత్యక్షకందర్పమూర్తియై, నిర్వికారంబున నిలువనేర్చు
తే. నిష్ఠురాటోపవిస్ఫూర్తినృహరి కరణి, నతికఠోరకుఠారధారాంచలమున
వైరివక్షస్థలము వ్రచ్చి వైవనేర్చు సంగరార్జునుఁ డరియేటి లింగవిభుఁడు. 66

ఆ. లింగమంత్రిభామ గంగాంబికాదేవి, గనియె సుతుల నర్థికల్పతరుల
భవ్యరూపపంచబాణావతారుల, మంత్రిమంత్రి దేవమంత్రివరుల. 67

తే. కశ్యపాన్వయపాథోధికల్పశాఖి, సర్వగుణరత్నరోహణక్ష్మాధరేంద్ర
మభ్యుదయమందుమంత్రిలింగయ్యసుతుఁడు, మదనగోపాలసన్నిభమంత్రిమూర్తి. 68

ఉ. చంచలలోచనాకుసుమచాపుఁడు దానకళాదధీచి యా
శాంచలవారణేంద్రదశనాంకురన్మిలకీర్తివైభవా
భ్యంచితసర్వలోకుఁ డనపాయరమానిభవప్రపంచరా
త్రించరశాత్రవుండు మనదేవయతల్లన మంత్రిమాత్రుఁడే. 69

క. వసుధామండలమున, నేవారును సరియె రూపహేలానుకృత
శ్రీవత్సలాంఛనునకును, దేవయతల్లనికి మంత్రి దేవేంద్రునకున్. 70

క. [1]నాళీకభవవధూస్తన, పాళీకహ్లారరమ్యపరిమళలహరీ
శాలీనతావిధాయివ, చోలీలలు తల్లనార్థిసురభికి నమరున్. 71

తే. తదనుసంభవుఁ డఖిలవిద్యావిరించి, యర్థిజనకామధుగ్ధేను వన్నమంత్రి
క్రీడ సల్పును వాని సత్కీర్తికాంత, సప్తలోకమహోత్సవసౌధవీధి. 72

మ. అరబీభాష తురుష్కభాష గజకర్ణాటాంధ్రగాంధారఘూ
ర్జరభాషల్ మళయాళభాష శకభాషా సింధుసౌవీరబ
ర్బగభాషల్ కరహాటభాష మఱియుం భాషానిశేషంబు ల
చ్చెరువై వచ్చు నరేటియన్ననికి గోష్ఠీసంప్రయోగంబులన్. 73

ఉ. అన్నయమంత్రి శేఖరుఁ డహమ్మదుసేనువదాన్యభూమిభృ
త్సన్నిధికి న్మది న్సముచితంబుగ వేమ మహీసురేంద్రరా
జ్యోన్నతి సంతతాభ్యుదయ, మొందఁగఁ బారసిభాష వ్రాసినం
గన్నులపండువై యమరుఁ గాకితమందలి వర్ణపద్ధతుల్. 74

సీ. రాజమహేంద్ర దుర్గమునఁ గావించె శ్రీ, వీరభద్రునకుఁ బ్రాకారరేఖ
నిలిపె మార్కండేయనీలకంఠునిమ్రోల, రామేశుఁ దమతల్లినామకముగ
సంగమేశ్వరదివ్యశంభులింగమునకుఁ, గల్పించెఁ గళ్యాణగర్భగృహము
దక్షవాటికయందుఁ దరుణేందుమౌళికి, మొగలివాకిటధామమును రచించెఁ

  1. నాళీకభవవధూ = సరస్వతి