పుట:భీమేశ్వరపురాణము.pdf/27

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ప్రథమాశ్వాసము 7

గర్ణాటభూపతి కానుక యనిచిన, ముక్తాతపత్రంబు మ్రోల మెటియు
యవనాధిపతి [1]యుపాయనముగా నొసఁగిన, పాగాహయంబులు వాగెవచ్చు
తే. దూరమంతంత బారుహ దొంతిమన్నె , సప్తమాడియరాజన్యసమితి మ్రొక్కు
రాయవేశ్యాభుజంగసంగ్రామపార్థ, గాయగోవాళవేమనక్ష్మాధవునకు. 38

శా. దేవబ్రాహణభక్తివర్ధిశధరిత్రాచక్రసామ్రాజ్యల
క్ష్మీవాస్తోష్పతి సంస్తుతింపఁగఁదగున్ శ్రీవేమపృథ్వీశ్వరున్
లావణ్యాపరమత్స్యలాంఛనుని నాలంకాపురీశంకర
గ్రావాభ్యంతరకూలముద్వహయశఃకల్లోలినీవల్లభున్. 39

క. కాంచీ శ్రీగిరి కాశీ, పంచారామాది దేవభవనంబుల వ్రా
యించెను వేమక్ష్మాపతి, యంచితభూదానశాసనాక్షరపంక్తుల్. 40

సీ. ధరియింపనేర్చిరి దర్భ వెట్టెడు వ్రేళ్ల, లీలమాణిక్యాంగుళీయకములు
కల్పింపనేర్చిరి గంగమట్టియమీఁదఁ, గస్తూరికాపుండ్రకములు నొసల
సవరింపనేర్చిరి జన్నిదంబులమ్రోలఁ, దారహారములు ముత్యాలసరులు
చేర్పంగనేర్చిరి శిఖల నెన్నడుములఁ, గమ్మనికొత్తచెంగల్వవిరులు
తే. ధామముల వెండియును బైఁడి దడఁబడంగ, బ్రాహణోత్తములగ్రహారములలోన
వేమభూపాలుఁ డనుజన్మువీరభద్రు, ధాత్రి యేలింప గౌతమీతటమునందు. 41

తే. ధర్మశాసనఘనశిలాస్తంభ మెత్త, శ్రీముకుందోద్భవస్వామి శివునిమ్రోల
వీరభద్రేశుఁ డాచంద్రతారకముగ, నగ్రహారాళి నఖిలమాన్యంబు లొసఁగి. 42

సీ. కమలాచలాగ్రమార్కండేయశివశిర, శ్శశిచంద్రికాధౌతసౌధవీథి
గోదావరీపుణ్యకూలంకషాజల, స్ఫారితశ్రీరుద్రపాదయుగళి
బలవదభ్యున్నతప్రాకాగపరివేశ, గండూషితాజాండమండలంబు
గంధదంతావళగ్రైవేయఘంటికా, ఠంకారముఖరఘంటాపథంబు
తే. రాజబింబాననానూత్నరత్నపేటి, వీరరాహుత్తసుభటకంఠీరవాద్రి
వేమభూపాలరాజ్యాభివృద్ధికరము, సాంద్రవిభవంబు రాజమహేంద్రవరము. 43

తే. వీరభద్రేశ వేమపృథ్వీధవులకు, మంత్రియగు బెండపూఁడన్న మంత్రివరుని
విమలవంశావతారంబు విస్తరింతు, నభ్యుద హేతువుగఁ బ్రబంధాదియందు. 44

కృతినాయక వంశావతారవర్ణనము

సీ. ఆకాశలక్ష్మికి నవతంసకంబైన, మునిమండలములోని మొదలి చుక్క
యఱకాల బ్రహాండ మప్పగించిన యట్టి, చిన్నివేల్పులరాజుఁ గన్నతండ్రి

  1. ఉపాయనము = కానుక