పుట:భీమేశ్వరపురాణము.pdf/16

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

xii


సీ.

దీనారటంకాలఁ దీర్ఘమాడించితి, దక్షిణాధీశుముత్యాశాలఁ
బలుకుతోడై తాంధ్రభాషామహాకావ్య, నైషధగ్రంథసందర్భమునకుఁ
బగులఁగొట్టించి తుద్భటవివాదప్రౌఢి, గౌడడిండిమభట్టు కంచుఢక్కఁ
జంద్రశేఖరక్రియాశక్తి రాయలయొద్దఁ, బాదుకొల్పితి సార్వభౌమబిరుద
మెటుల మెప్పించెదో నన్ను నింకమీఁద, రావుసింగమహీపాలు ధీవిశాలు
నిండుకొలువున నెలకొనియుండి నీవు, సకలసద్గుణనికురుంబ శారదాంబ.


ఇట్లు నాయనింగారి సన్నిధిం జేరి శ్రీనాథుఁడు,


కం.

సర్వజ్ఞ నామధేయము, శర్వున కే రావుసింగ జనపాలునకే
యుర్విం జెల్లును నితరుని, సర్వజ్ఞుం డనుట కుక్క సామజమనుటే.


యనియెనఁట. అంత నాభూకాంతుం డొకసమస్య నొసంగ దాని నిట్లు పూరించెనఁట.


ఉ.

తక్కక రావు సింగవసుధాధిపుఁ డర్థుల కిచ్చుచున్నచో
దిక్కిలలేనికర్ణుని దధీచిని ఖేచరువేల్పు మ్రానుఁ బెం
పెక్కిన కామధేనువు శిబీంద్రుల నెన్నెదు 'భట్టదిట్టవై
కుక్కవొ నక్కవో ఫణివొ క్రోతివొ పిల్లివొ భూతపిల్లివో.


శ్రీనాధుఁడు సింగమనాయనిఁ జూచినపుడు ముదిమివయసున నుండవలయు. ఏలయన నీవంశమున నెనిమిదవపురుషాంతరమున నుండిన కుమారవేదగిరినాయఁడు మాచారెడ్డిని గొట్టి యాకాలపు దురాచారపద్ధతిని దల దనతమ్మపడిగలోఁ బొదివించెను. మాచారెడ్డి సోదరుఁ డనవేమారెడ్డి యంతటఁ బగఁబూని యాకుమారవేదగిరి నోడించి యతని తలఁ దెగనఱికి దానిం దనతమ్మపడిగలోఁ బొదివించెను. ఆ వేదగిరితమ్ముఁడు లింగమనాయఁడు సింగమనాయని పైతరమువాఁ డా యనవేమారెడ్డిం జంపి యతని తలను దనతమ్మపడిగం బొదిగించినదిగాక సందికంతపోతరాజను కఠారిని సైతముఁ గైకొనెను. ఈ కఠారికై శ్రీనాథుఁడు లింగమనీనిం జేరి.


సీ.

జగనొబ్బగండాంక సంగ్రామనిశ్శంశ, జగతీశరాయవేశ్యాభుజంగ
యఖిలకోటలగొంగ యరిరాజమదభంగ, మేలందుధరణీశ మీనజాల
మూరురాయరగండ మురియురాజులమిండ, యభివృద్ధిమీఱుచౌహత్తిమల్ల
ఘనగాయగోవాళ కామినీపాంచాల, బ్రహ్మాయుశశివంశ పరశురామ