పుట:భీమేశ్వరపురాణము.pdf/153

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

షష్ఠాశ్వాసము

135


క.

తిష్ఠన్మాత్రునకైన వ, సిష్టప్రతిమానుఁడైన శిష్ఠునకైనన్
నిష్ఠాత్మ గలిగెనేనియు, నిష్ఠాకాలంబుముక్తినియతం బచటన్.

101


ఆ.

బ్రహ్మహత్యమద్యపానంబు గురుతల్ప, గమన మాదిగాఁగఁ గలుగునట్టి
పాతకంబు లపుడె పాయు మానవులకు, దక్షవాటిభీమదర్శనమున.

102


వ.

అని యి ట్లర్ధేందుమౌళి యానతిచ్చి యంతర్ధానంబు చేసెఁ దదనంతరం బాహరివిరించిబురందరాదులగు బృందారకులును సనకసనందనసనత్కుమారసనత్సుజాతు లగు బ్రహ్మయోగీశ్వరులును, మార్కండేయ మందపాల మౌద్గల్యమాండవ్యమంకణాదు లగుమహామునులును, బాదరాయణు నభినందించుచు, నిజస్థానంబులకుం జనిరి.

103


సీ.

సప్తగోదావరరస్నానంబు రామనా, థావలోకనము పిత్రార్చనంబు
రామగయాపితృశ్రాద్ధంబు గౌరీజ, నార్దనరుద్రసన్నామజపము
పరగ మహాదివ్యభావనానార్చనా, భవనప్రదక్షిణప్రక్రమంబు
పంచాక్షరీమంత్రపారాయణజపంబు, పాశుపతాచాపరమనియతి


తే.

సమయ మిది సర్వదేవతాసార్వభౌము, భుక్తిముక్తి ప్రదాయకు భువనభర్త
భీమనాథేశ్వరేశ్వరుస్వామిఁ గొలుచు, భక్తులకు నెల్ల నాగమపద్ధతి యిది.

104


మ.

పరదారేశ్వరకుంభసంభవవిభుల్ ప్రాగ్దిగ్విభాగంబులన్
బరవిధ్వంసికి దూరదేశమునం దాభోగంబునన్ శశ్వదా
వరణద్వారమునన్ మహామహిమచే వాయువ్యదిక్సీమ ను
ద్ధరతన్ వాయుశివుండు నుండ్రు మిగులం దాత్పర్యశ్రద్ధారతిన్.

105


సీ.

దక్షవాటీమహాస్థానంబులో లేని, యమరు లేస్థానంబునందు లేరు
దక్షవాటీమహాస్థానంబులో లేని, యర్థ మేస్థానంబునందు లేదు
దక్షవాటీమహాస్థానంబులో లేని, యమృత మేస్థానంబునందు లేదు
దక్షవాటీమహాస్థానంబులో లేని, యజ్ఞ మేస్థానంబునందు లేదు


తే.

దక్షవాటిక సకలతీర్థముల కిరవు, దక్షవాటిక సకలవిద్యలకు గరిడి
దక్షవాటిక విభవంబు తానకంబు, దక్షవాటిక శివుని యంతఃపురంబు.

106


వ.

ఇట్టిమహామహిమంబుగల దక్షారామంబుస నభివసింపుదము, భీమమండలంబు దర్శింపుదము, సప్తగోదావరమ్మున నాడుదము, వృద్ధగంగాజలంబులఁ దేలుదము, తుల్యభాగాతోయంబుల మునుఁగుదము, కణ్వనాహిని నవగాహింతము, కౌంతేయంబున నోలలాడుదము, లవణపయోనిధి గంగాసంగమంబుల నభిషేకింతము, రండని హర్షోత్కర్షంబున రోమహర్షణతనయుండు సూత్యాహసంభవుండు నిఖిలపురాణవ్యాఖ్యానవైఖరీసమేతుం డైన సూతుండు పల్కిన విని నెమిశారణ్యపుణ్య