పుట:భీమేశ్వరపురాణము.pdf/148

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

130

శ్రీ భీమేశ్వరపురాణము


తే.

తొంబనూరును దొంబదితొమ్మిదియును
జలజములు పూజ చేసెను శార్ఙ్గపాణి
వేయిఁటికి నొక్కపద్మంబు వెలితియైన
నహహ నియమంబునకు భంగమయ్యె ననుచు.

65


చ.

కటకకలాపసంఘటితకమ్రమణిద్యుతిపాటవంబునం
జిటికినవ్రేలిగోరఁగొని చిఱ్ఱునఁ దీసెను లోచనంబుఁ బ్ర
స్ఫుటకమలంబు వేగహరి పూన్చెఁ దటుక్కున దక్షవాటికా
కటకవిలాసినీవిటశిఖామణికిన్ హరిణాంకమౌళికిన్.

66


క.

కైటభవిరోధిభక్తిర, సాటోపం బెసఁగ వనరుహాలోకన ము
ద్ఘాటించి భీమనాథుని, హాటకపదపీఠి లోచనాబ్జముఁ బెట్టన్.

67


మ.

నిడువాలుం గుడికన్ను పాదములపై నేమంబుతోఁ బెట్ట న
ప్పుడు ప్రత్యక్షము బొంది నీలగళుఁ డంభోజాక్షునిం జూచి నేఁ
గడుహర్షించితి నిచ్చెద న్వరము వేకైకొమ్ము నా నమ్రుఁడై
యడిగెన్ శౌరి జగత్రయోద్ధరణలీలావక్రమునన్ జక్రమున్.

68


తే.

భీమనాథుఁడు త్రిభువనస్వామి యిచ్చె, నస్త్రకులదైవమననొప్పు నాయుధంబు
హరికి నటమున్న యిచ్చెఁ జంద్రార్ధమౌళి, వికచపద్మోపమం బైనవెడఁదకన్ను.

69


వ.

ఇవ్విధంబుస శ్రీభీమనాధ మహాదేవునివలనం జగద్విజయం బగుచక్రాయుధంబు వడసి కోటిసహస్రమార్తాండమండలతేజఃప్రభాప్రభావభాసమానం బైన యారథాంగంబున మున్ను చెప్పంబడ్డ విబుధవిరోధుల ఖండించి యింద్రాదిప్రముఖనిఖలబర్హిర్ముఖవ్రాతంబునకుఁ జేతఃప్రమోదం బాపాదించె నిది యమ్మహాదేవుని మహిమంబు.

70


క.

శివగంగాజలముల నా, ప్లవనం బొనరించినట్టి పరమాత్ములు త
ద్దివసమున భీమనాథుని, నవలోకింపంగఁ గలుగు నభిమతసిద్ధుల్.

71


తే.

మదనవిధ్వంసితిరిచుట్టుమాలెయందు, దక్షిణపుదిక్కునందు మాధవునిఁ గాంచి
రహిని వేడుక విఘ్నాదిరాజుఁ జూచి, మనుజుఁ డిష్టార్థసిద్ధిసంపదల నొందు.

72


తే.

అష్టమీభానువాసరంబందు నొండె, నొండెనేని చతుర్దశి నిండుభక్తి
బూజఁ గావించి యెవ్వఁ డేభూమి నున్న, దుర్గ సేవింప దురితంబు దొలఁగునండ్రు.

73


క.

తాండవభవువీక్షణమున, ఖండేందుశిఖావతంసు కట్టెదురుగఁ దా
నుండెడు గౌరిని మంచుం, గొండసుతం బూజసేయఁ గోర్కులు నిండున్.

74


సీ.

భూర్భువస్వర్లోకములు మూఁడు భేదించి, బ్రహ్మాండభాండకర్పరము దాఁకఁ
బెరిగి దిక్చక్రంబు పిక్కటిల్లఁగఁ బట్టి, బలిసి కుప్పుసముతోఁ బామువోలె