పుట:భీమేశ్వరపురాణము.pdf/141

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

షష్ఠాశ్వాసము

123


వల్కలధారులను శంభులింగార్చపరాయణులును నగుమహామునులు పెద్దకాలంబు ఘోరతపంబుఁ జేసిన నత్తపోధనుల యుత్తమతపంబునకుఁ జిత్తంబునఁ బ్రసాదంబు వహించి మంకణసంకల్పకల్పవృక్షం బగునయ్యహికంకణుండు ప్రత్యక్షంబైన నద్దక్షవాటికాధ్యక్షుని సాక్షాత్కారంబు వీక్షించి పరమర్షులు హర్షోత్కర్షంబునొంది యందంద దండప్రణామంబు లాచరించి హస్తారవిందంబులు మొగిడ్చి యిట్లనిరి.

7


గీ.

ఓసదాశివ! యోదేవ! యోమహాత్మ!
యోవిరూపాక్ష! యోమహాదేవ! యభవ!
వరముఁ గృపసేయు మీదక్షవాటమునకు
మ్రొక్కదము మేము మీపదాంభోజములకు.

8


క.

సద్యోభోగశ్రీయును, సద్యఃకైవల్యవిభవసౌలభ్యంబు
న్విద్యాసముద్యమంబు న, విద్యానాశంబు దక్షువీటికి వలయున్.

9


చ.

అనఁగఁ బ్రహృష్టచిత్తుఁడయి యర్ధశశాంకకిరీటుఁ డప్పు డి
ట్లను దగనూర్ధ్వరేతసుల కమ్మునిముఖ్యులకు న్విశుద్ధవ
ర్తనులకు నిచ్చితి న్వగము దక్షునివీటికి దక్షవాటికి
న్ననుపమరత్నపేటికి మనఃప్రమదావహవస్తుకోటికిన్.

10


గీ.

ఎల్లకాలంబు నుండెద నిచట నేను, మొదలి మామామయారామపదమునందు
వెండిగుబ్బలిపైవేడ్క వీడుకొల్పి, మేరునగరాజుపైఁ జాలమెచ్చు వదలి.

11


సీ.

అగ్రజుండైనను నంత్యజుండైనను, బూఁబోఁడియైనను బురుషుఁడైనఁ
బరమమూర్ఖుండైనఁ బండితుండైనను, దారిద్ర్యగుండైన ధనికుఁడైన
బలవంతుఁడైనను బలహీనుఁడైనను, బ్రాయంపువాఁడైన బంగువైన
నాస్తికుండైనను ననృతవాదియునైనఁ, బరఁగ గార్దభమైనఁ బందియైనఁ


తే.

గీటకంబైన బకమైనఁ గ్రిమియునైనఁ, బాదపంబైనఁ దృణమైనఁ బ్రాణరహిత
మె రహిని దక్షవనచతుర్ద్వారసీమఁ, బొందుఁ గైవల్యకళ్యాణభోగలక్ష్మి.

12


ఉ.

ప్రాణవియోగవేళ నరపక్షిమృగాళికి దక్షవాటికా
క్షోణినిఁ దారకంబుఁ బురసూదనుఁ డానతి యిచ్చుచుండఁగన్
బాణిబిసప్రసూనములఁ బయ్యద నొయ్యన వీచుచుండు శ
ర్వాణి త్రిలోకమాత బలవన్మరణశ్రమభారశాంతికిన్.

13


తే.

తూర్పుదిశకును లవణపాథోధి సీమ, దక్షిణమునకు వృధ్ధగౌతమియె సీమ
పడమటికి రాజమాహేంద్రపట్టనంబు, ద్యుమ్నపతిదిక్కునకు సీమ తుల్యభాగ.

14


వ.

ఈ క్రమంబున సీమావిభాగంబు లేర్పడిన భీమమండలంబు భుక్తిముక్తిప్రదంబు. వహ్నిసంయోగంబున శుష్కకాష్ఠంబులు హరణంబైనచందంబున దర్శనమా