పుట:భీమేశ్వరపురాణము.pdf/139

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

పంచమాశ్వాసము 121


క.

అనుభవపర్యంతం బె,వ్వనిచిత్తము తత్త్వవీథి నర్తించు మహా
త్ముని నాతనిఁ బొడఁగను స, జ్జనులకు నాక్షణమ కిల్బిషంబు లడంగున్.

195


గీ.

అన్వయము పావనంబు కృతార్థుఁడతఁడు, పుణ్యవతి వార్ధి వేష్టితభూతధాత్రి
జెలఁగియోలాడు నెవ్వనిచిత్తవృత్తి, సచ్చిదానందమయసుధాసాగరమున.

196


గీ.

శ్రద్ధ గురుభక్తి విశ్వాససౌష్ఠవంబు, జరిగెనేఁ గల్గు వేదాంతసంగ్రహంబు
జరగదా లేదుసత్యంబు సత్య మిదియు, బహువిధోక్తులపనయింపు బ్రహ్మమిదియు.

197


వ.

ఈ యర్థంబులు దేవతాగురువిశ్వాసంబులు గలవారికిఁగాని ప్రకాశింపవని భవానికి భవుఁ డుపదేశించె నని మంకణునకు వసిష్టుండు చెప్పెనని శౌనకాది మహామునులకు సూతుండు వివరించె.

198


శా.

ఆకల్పస్థిరధర్మవైభవ! దిశాహర్మ్యాగ్రసంస్థాపితా
స్తోకస్ఫాటికకుంభవిభ్రమధురాశుంభద్యశోమండలా!
రాకాచంద్రమసోవిరాజ నవభద్రా! వీరభద్రేశ్వర
క్ష్మాకాంతాగ్రజ వేమభూధవకృపాసంవర్ధితప్రాభవా.

199


క.

లింగనమంత్రి సహోదర, గంగాధరదివ్యచరణకమలనివాసా
భంగాపరతంత్ర! సము, ద్రంగార్జున! యిందుధరధరాధరధీరా.

200


మాలిని.

రవినిభశుభతేజా రామమాంబాతనూజా
దివిజగురుచరిత్రా దేవయామాత్యపుత్రా
భువనభవనకీర్తీ పుష్పకోదండమూర్తీ
ప్రవిమలగుణసంగా రాయవేశ్యాభుజంగా.

201


గద్య.

ఇది శ్రీమత్కమలనాభపౌత్ర మారయామాత్యపుత్ర సుకవిజనవిధేయ సకలవిద్యాసనాథ శ్రీనాథనామధేయప్రణీతం బైనశ్రీభీమేశ్వరపురాణం బనుమహాప్రబంధంబునందుఁ బంచమాశ్వాసము.