పుట:భీమేశ్వరపురాణము.pdf/137

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

పంచమాశ్వాసము

119


మాలిని.

శమదపరినిష్ణా, సర్వభూతానుకంపా
సమనిగమనివృత్తి జ్ఞానవృత్తిప్రశాంతుల్
కమలదళనిభాక్షీ కల్గినన్ గల్గు గట్టి నయ్యు
త్తమునకుఁ జిరకాలస్థాయికైవల్యముల్.

176


గీ.

చిత్తమునఁ దుష్టియును నతుష్టియును లేక
యొడలిలో నన్యుగృహమందు నున్నభంగి
నిస్పృహుండయి యుండంగ నేర్చెనేని
యతఁడు ముక్తుండు పద్మపత్రాయతాక్షి.

177


గీ.

అవనిగగనాగ్నివాయుజలాదులైన
ప్రకృతిసంభూతముల వికారములఁ బాసి
యున్న నామూర్తి బొడఁగాన నొప్పునేని
కతఁడు ముక్తుండు సుమ్ము హైమాద్రితనయ.

178


వ.

నిత్యానిత్యవివేకుండును నీషణత్రయవిరహితుండును సమాధిషట్కసంపన్నుండును నంతంరిషడ్వర్గవివర్జితుండును నగువాఁడు ముముక్షుండు.

179


గీ.

తత్పదార్థంబు పరమాత్మ తలిరుఁబోణి, త్వంపదార్థంబు జీవుండు తలఁచిచూడఁ
దత్త్వమారయ వేదసూత్రంబులోని, యర్థ మది చిత్తమందు నీ వలవరింపు.

180


గీ.

ప్రత్యభిజ్ఞాన మనియెడి ప్రత్యయమున, విశ్రుతంబైన యాత్మ భావింపవలయుఁ
బెద్దకాలంబునకు గన్న ప్రియవయస్యు, నానవాల్పట్టి తెలిసిన యట్లవోలె.

181


గీ.

త్రాడుఁ జూచి భ్రాంతి దందశూకంబని, యాత్మవలనఁ దలఁచి నట్లవోలె
వేదశాస్త్రజనితవిజ్ఞానబలమున, దెలివి వడసి యాత్మఁ దెలియవలయు.

182


వ.

నిత్యంబు సర్వగతంబు కూటస్థం బేకంబు దోషవర్జితంబు భ్రాంతివశంబున భిన్నంబై తోఁచు, ఘటాకాశంబు మహాకాశంబు భిన్నంబుగా నేర్చునే? జీవేశ్వరులకు భేదం బెక్కడిది? పృథివ్యాపస్తేజోవాయురాకాశంబులు శబ్దస్పర్శరూపరసగంధంబులు మాయాసంసారప్రపంచంబు లేను సదా సాక్షిస్వరూపకుండనైన జీవుండనని సమాధినిష్ఠు లైనపెద్దలు తెలిసికొని పరమనిర్వృతి ననుభవింతురు.

183


సీ.

ప్రణవాత్మవర్ణరూపస్పర్శనామూర్తి, ప్రణవంబు మూఁడక్షరములు గలది
యది పరబ్రహ్మ మేకాక్షరంబున నొప్పు, నది ఋగ్యజుస్సామమందు నిలిచె
ననులోమకము లుదాత్తాదిస్వరములు కా, లంబులు వర్ణత్రయంబు లవియు
వర్ణత్రయంబు సర్వంబు నంతర్భావ, మొందుట యది యేమి సందియంబు


గీ.

గతినకార ముకార మకారములను, నాత్మమాయను జీవాత్మ నాటుకొల్పి
జీవు నీశ్వరబుద్ధి భజింపవలయు, ధృతి దఱుఁగనీక యెప్పుడు మతివివేక.

184