పుట:భీమేశ్వరపురాణము.pdf/136

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

118

శ్రీ భీమేశ్వరపురాణము


గీ.

నిర్గుణుని నిత్యశుద్ధుని నిర్వికారు, నాత్మఁ గనుట నిరాకార మనఁగఁ బరఁగు
శేషనదిచంద్రరేఖాదిచిహ్నధారి, ననుఁ దలంచుట సాకార మనఁగ వెలయు.

166


క.

గురుఁడే యభవుఁ డభవుఁడే, గురుఁడని యభవునకు గురునకును భేద మెదం
బరికింపని శిష్యున కే, గురుఁడ నభవుఁడనయి వానికోర్కులు దీర్తున్.

167


గీ.

రాజసము మాని శిష్యుండు ప్రకటభక్తి
గురునిఁ గొలువంగఁ దగు రాజుఁ గొలిచినట్లు
వినయ మొప్పంగ నిశ్శోకవృత్తి సౌఖ్య
నిభృతుఁ డందుఁ ద్రివర్గంబు నీరజాక్షి.

168


గీ.

సర్వభూతములందును సమతఁ బూని, సత్త్వవిదుఁడయి యెవ్వాఁడు సంచరించు
నతఁడు శివభక్తుఁ డాతని నాదరింతు, నెట్టివేళలయందుఁ బూర్ణేందువదన.

169


సీ.

పాపంబు పుణ్యంబు పాథఃప్రపూరంబు, దుర్వారమైనట్టి దుఃఖ మడుసు
కాంతాదిసుఖము సైకతవేదికాస్థలి, కందర్పవికృతులు కరడములును
బ్రాణభయంబు నక్రకుళీరనివహముల్, చేతోవికారముల్ క్షితిధరములు
బహుళదారిద్ర్యంబు బడబాగ్నిపిండంబు, విషయాభిలాషంబు విషముగాఁగ


గీ.

సమధికం బైనసంసారజలధియందు, మునుఁగుచును దేలుచును గడముట్టఁబడని
జనుల కెల్లను మత్పాదసరసిజములు, తెప్పయై యుద్ధరించు నిందీవరాణి.

170


క.

కామక్రోధావేశ, వ్యామోహాదుల నిజాన్వయాచారంబుల్
వైముఖ్యము నొందించుచుఁ, బామరసంసారజలధిఁ బడుదురు కుమతుల్.

171


క.

సుఖములు దుఃఖంబులుగా, సుఖములుగా దుఃఖములను జూతురు కుమతుల్
సుఖదుఃఖసమతఁ జూచిన , నఖిలభవాంభోధిఁ గడుతు రంబుజవదనా.

172


సీ.

మనసుఁ గామక్రోధమదలోభముల కిచ్చి, సడలింరు రన్వయాచారసరణి
నన్వయాచారంబు లట్లు మాసి చనంగ, వర్తింతు రన్యాయవర్తనమున
నన్యాయవర్తనం బది కారణముగాఁగఁ, బడిమునుంగుదు రుగ్రభవపయోధి
భవపయోనిధిలోనఁ బడియుండి కాంతురు, నరకకూపమున నున్మజ్జనంబు


గీ.

నిరయమునఁ బెద్దకాలంబు నికృతిఁ బొంది, యిలకు వచ్చి జనింతురు హీనజాతి
హీనజాతి జనించి పాపానువృత్తి, బాపు లగుచుండు రట నధఃపాతమునను.

173


గీ.

ఎట్టిహీనాత్మునకునైన నేన శరణ, మెట్టిపుణ్యాత్మునకునైన నేన దిక్కు
నన్ను వర్ణింపమేలు మానవుల కెందు, సత్య మిది నమ్ము హిమధామచారువదన.

174


వ.

అనిన విని భవాని యెద్దాని నెఱింగి భవార్ణవంబువలన నిర్ముక్తులై పురాతనయోగీంద్రులు సనకసనందనసనత్కుమారసనత్సుజాతాదులు నిశ్శ్రేయసంబు నొంది రమ్మహాజ్ఞానంబు సవిస్తరంబుగా నానతిమ్మనిన నమ్మహాదేవుం డిట్లనియె.

175