పుట:భీమేశ్వరపురాణము.pdf/135

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

పంచమాశ్వాసము

117


సీ.

ఎప్పుడు కలియుగం బేతెంచుఁ గ్రమవృత్తిఁ, బాపంబు లన్నియుఁ బ్రబలుచుండుఁ
బాపంబు లొకభంగి బ్రక్షయంబొందిన, నామీఁద దృఢభక్తి నాటుకొనును
నామీద దృఢభక్తి నాటుకొన్నప్పుడు, ధర్మంబు వర్తించుఁ దరతరంబు
ధర్మంబు వృద్ధిఁబొందఁగఁ జిత్తమునఁ బట్టు, లింగార్చనావిధి మంగళంబు


గీ.

అంతట విభూతి యలఁదంగ నాసపుట్టు, నంతమీఁదటఁ గల్గు రుద్రాక్షకలన
పాశుపత మటమీఁదను బదిలపడును, ముక్తిలతికకు నదిగదా మూలదుంప.

157


వ.

మఱియు నొక్కటి చెప్పెద సదాచారనిరతు లైనబ్రహ్మక్షత్రియవైశ్యులును ద్రైవర్ణ్యశుశ్రూషాపరులై సత్యవాదు లైనశూద్రులును బతివ్రత లైనపుణ్యస్త్రీలును నాత్మదర్శనంబునకు నధికారులు విశేషించి.

158


గీ.

రాగవైషమ్యములు లేక ప్రజ్ఞ గలిగి, మనములోన విరక్తి యెవ్వనికిఁ గలుగు
వాఁడె యధికారి బ్రహ్మకైవల్యమునకు, వీడువాఁ డని కులశుద్ధి వెదుకవలదు.

159


సీ.

బహుజన్మసంశుద్ధి భాగ్యసంపదఁగాని, యోగవిద్యాశక్తి నూన దాత్మ
యోగసామగ్రికి నుచితసాధనములు, వాయుమార్గవిశుద్ధవర్తనములు
నాడిపరంపరాక్రోడవాయుజయంబు, బలము చేతస్స్థితి భాగ్యమునకుఁ
జిత్తంబు తనయాజ్ఞ చేసి వర్తించెనే, నిట్ట ట్టనఁగఁజాల వింద్రియములు


గీ.

యమనియమములు నాసనప్రాణనియతి
ధ్యానమును ధారణంబుఁ బ్రత్యాహృతంబు
ననసమాధియునాఁగ నష్టాంగకలన
బ్రహ్మయోగంబు విలసిల్లుఁ బద్మనేత్ర.

160


గీ.

దేవి! సద్గురునాథోపదిష్టసరణి, మనుజుఁ డష్టాంగయోగంబు ననువుపఱిచి
యంత నద్వైతభక్తిఁ గృతార్థుఁ డగుచు, నన్నుఁ గని ఘోరభవబంధనంబుఁ బాయు.

161


వ.

రజ్జుజ్ఞానంబున సర్పభ్రాంతి నివృత్తి యగుచందంబున యోగంబున నన్ను నాత్మం గనుకారణంబున నవిద్యానివృత్తి యగు ననినఁ గృతాంజలియై త్రిపురహర! యోగం బెయ్యది? బ్రహ్మజ్ఞానం బెయ్యుది? యానతీవే యనుటయు.

162


గీ.

శమము దమము తపంబును శ్రద్ధ తాల్మి
మఱి సమాధాన మనఁగ నిర్మలవివేక
సాధనము లాఱుదెరువులు సంఘటిల్లు
మోక్షమున కండ్రు నిగమార్థమూలవిదులు.

163


గీ.

బలిమి నింద్రియంబులఁ బట్టి తెచ్చు, నది సుమీ యిందువదన ప్రత్యాహరణము
సర్వసంసారదుఃఖప్రశాంతిహేతు, వేకచిత్తప్రకారంబు నిదియ సూవె.

164


వ.

ధ్యానంబు సాకారనిరాకారంబులు సూవె.

165