పుట:భీమేశ్వరపురాణము.pdf/134

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

116

శ్రీ భీమేశ్వరపురాణము


గీ.

శివునికై భిక్ష చేసి యార్జించినట్టి, ద్రవ్య మావంతయేనియుఁ దా స్పృశింప
కభవునకు నెవ్వఁ డొనరించు నర్పణంబు, వాఁడు శివభక్తముఖ్యుండు వసుధలోన.

147


క.

మాటలు వేయును నేటికి, హాటకధాన్యాదిశివపదార్థములయెడం
జేటున కోర్వమి తుదిఁ బరి, పాటించిన శంభుభక్తిపథము మునీంద్రా.

148


సీ.

మహనీయసంప్రీతి మద్భక్తజనముల, నాదరించుచునుండు నతఁ డొకండు
ఫలములుఁ బక్వాన్నములు మాకు నర్పింప, కనుభవింపయుండు నతఁ డొకండు
పంచాక్షరీమంత్రపాఠంబు నిత్యంబు, నాచరించుచునుండు నతఁ డొకండు
ననుఁ బ్రస్తుతించు నానాపురాణంబులు, సతత మావర్తించు నతఁ డొకండు


తే.

శిలలఁ గాష్ఠంబులను మృత్తికలను నిసుక
లింగముల లెస్సగాఁగఁ గల్పించి భక్తి
నర్చనము సేయు నతఁ డొకం డనుచుఁ జెప్పు
శివుఁడు భక్తవిమర్శను చేయునపుడు.

149


వ.

అదియునుంగాక రాగద్వేషఝషసంకులంబును గామక్రోధలోభమోహమదమాత్సర్యమహాగ్రాహాకులంబును బుణ్యపాపతోయమహాప్రవాహంబును నైన యీసంసారమహాంభోరాశియందుఁ గర్మచోదితము లైనజంతువులు మునుంగుచుఁ దేలుచుం గొంతతడవు సుఖంబును గొంతతడవు దుఃఖంబును ననుభవించుచునుండును. కలియుగంబున శివభక్తి యుత్సన్నంబై యుండు.

150


గీ.

అతివిశుద్ధాత్మ! చతురంఘ్రి గృతయుగమునఁ
ద్రేతఁ బాదత్రయమున వర్తించుచుండి
ద్వాపరంబునయందుఁ బాదములు రెంట
నెలయు శివభక్తి యొకకాలఁ గలియుగమున.

151


గీ.

కలియుగంబున ధర్మంబు కఱవుగాన, నందు ధర్మంబుఁ జేసిన యతఁడు ఘనుఁడు
నిండువేసవి మరుభూమి నిర్మలముగఁ, బేర్మి సలిలాన్నసత్రంబుఁ బెట్టినట్లు.

152


వ.

అని మఱియు నొకప్రశ్నంబు చెప్పెదఁ బూర్వకాలంబున.

153


గీ.

అభవు నొకనాఁడు ప్రార్థించి యడిగె గౌరి, కలియుగంబున శివభక్తి గ్రాఁగిపోవు
నఖిలలోకహితంబుగా నానతిమ్ము, భక్తివిజ్ఞానయోగంబు ఫాలనయన.

154


వ.

అని భవాని విన్నవించిన మహేశ్వరుండు.

155


గౌరికి మహేశ్వరుండు భక్తివిజ్ఞానయోగంబుఁ జెప్పుట

గీ.

అడుగవలసినయర్థంబ యడిగి తీవు, క్రాఁగియుండెడు శివభక్తి కలియుగమునఁ
బాపకర్ముఁడకాని యెప్పాట లేఁడు, పుణ్యకర్ముఁడు వికసితాంభోజనయన.

156