పుట:భీమేశ్వరపురాణము.pdf/131

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

పంచమాశ్వాసము

113


వ.

అట్టియెడ మున్ను కిన్నరులు చల్లినఁ బెల్లు నెఱసిన ఘుసృణకుసుమకేసరధూళీపాళియు, విద్యాధరసందోహంబులు ఱువ్వినం జిందిన మన్వంపుఁ జెందిరంబును మచ్చరించి విచ్చలవిడి హెచ్చుగా నచ్చరలు చిమ్మినఁ గ్రమ్ము కుసుంభాంభఃపూరంబును, నంగనాజనంబులపై సుడిసి తడిసి యార్ద్రాంగరాగశీకరాసారవాహిని యగుగంధవాహప్రవాహంబును, ధారాళకరాళరక్తచందనాంబు సంసిక్త వసుంధరాభాగంబును, గలయం గెంపుపెంపు సంపాదింప నకాండసంధ్య నావహించిన నందుచితవ్యవహారయోగ్యంబులై పొడసూపిన యంధకారంబునుం బోలె గంధర్వకరవికీర్యమాణకస్తూరికారేణువిసరంబులవలనను, గుసుమకస్తూరికాసాంధ్యరాగాంధకారంబులకుఁ దోడై పొడచూప నేతెంచు చుక్కలచక్కదనంబునకుం దోఁబుట్టైన హయలపనాపాణిపల్లవవిక్షిప్తంబులైన పచ్చకప్పురంబు పలుకులును జెదర లంబోదరకపోలావలంబులవలన రోలంబనికురుంబంబులు నెగయుటయును బరస్పరసంవర్గార్థవశంబున వశంబులు సముధ్ధతినిగుడించు పసిండితమ్మిమొగడలు మెండునుండుటయునుఁగా మూర్తంబగు మకరకేతనభుజప్రతాపదావానలంబు ఛటచ్ఛటాశబ్దంబుల చాడ్పునఁ జెలంగుచున్న యక్షకర్దమప్రక్షిప్తలాక్షాకరండసంఘట్టనస్వనంబులవలనను, దొట్టితొట్టి యెడనెడ మడువులు గట్టిన సజ్జకపు గొజ్జంగనీరునందుఁ బ్రతిబింబించు నప్సరఃకాంతల వదనారవిందంబులలోపలం బడి తేలియాడు వాడని చేమంతిబంతులవడువునై కొలంకులు చందంబు నొందం బువ్వాని కరిగెడి కొదువతుమ్మెదకదుపులను గదిరి తొరఁగు గుహ్యకమండలీకృతపుండ్రేక్షుకోదండపృష్ణనిష్ఠ్యూతనూతనకువలయాస్త్రంబులవలనను, నిశాటకరహాటముఖనఖసముఝ్ఝితంబైన సంకుమదపంకంబువలనను, నలుదెసల నంతంత జాఱిపడియున్న కమలమృణాలకాండంబువలనను, వరంబును బదిలంబుగా నమర్చిన కేదారంబు తెఱంగుఁ దోఁచుటకు నీడైై చతురహలికుండు జల్లు పరువపు మరువంపు మొలకల చెలువునం బెల్లుడులు ప్రమథగణవిభ్రష్టవిమలహారయష్టిముక్తాఫలంబులవలనను వసంతర్త్వారంభంబు త్రిభువనదృక్ప్రియతమం బయ్యె. నయ్యవసరంబున.

123


తే.

బహుళకస్తూరికామేఘపటలమునకు, శీకరాసారమయ్యె గొజ్జెంగనీరు
వలుద వడగండ్లునయ్యె నవ్వర్షమునకుఁ, గామినులు చల్లు కర్పూరఖండవితతి.

124


వ.

ఇవ్విధంబున వసంతోత్సవం బవధరించి భీమేశ్వరుండు హరిబ్రహ్మాదిదేవతలకు నింద్రాద్యష్టదిక్పాలకులకు నరకిన్నరకింపురుషసిద్ధసాధ్యగంధర్వయక్షరాక్షసగణంబులకు భృంగిరిటికుంభనికుంభకుంభోదరవీరభద్రకుమారవిఘ్నేశ్వరనందిమహాకాళపాతాళభైరవకాళభైరవాది ప్రఖ్యాతప్రమధులకు బ్రాహ్మ్యాది మాతృవర్గంబు