పుట:భీమేశ్వరపురాణము.pdf/130

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

112

శ్రీ భీమేశ్వరపురాణము


ప్రత్యుద్బోధనసంజ్ఞ చేసి కనుగిర్పం జాగె గంగోదకా
హత్యాక్షేపహృతి ప్రపంచములు దక్షారామమధ్యంబునన్.

114


సీ.

హేరాళముగఁ జల్లె నెలనాఁగ యొక్కర్తు, కుంభోదరునిమీఁదఁ గుసుమరజముఁ
గుటిలకుంతల భృంగిరిటిమోమునం దోర్తు, తాఁకించె నొసల గంధంబుఁబసుపు
పక్షంబు లక్షంచి వైచె గంధపుటుండ, వీరభద్రుని నొక్కనీరజాక్షి
చెవిలోనఁ బాఱంగఁ జిమ్మె గొజ్జఁగనీటఁ, గాలభైరవు నొక్కకలువకంటి


తే.

కొమ్మ యొక్కతె యందందఁ గొమరసామి
యౌదలలముందు జవ్వాది యసలు గలిపెఁ
బునుఁగు మణికుంభమున నించి పోసె
నొక్కపొలఁతీ విఘ్నేశ్వరుని కుండబొజ్జమీఁద.

115


ఉ.

నేతులు నూనెలం బసుపునీరునఁ గుంకుమచెందిరంబులన్
నూతనగంధసారములను న్నొనరించిరి కేలితంత్రముల్
కౌతుక మొప్ప దక్షువనికాపురవీథుల భూతకోటితో
మాతృకగోఁగు నూకసతి నుండమదేవియు ఘట్టతల్లియున్.

116


వ.

అంత.

117


తే.

మాళవీదేవి శ్రీభద్రకాళిమీఁద, బరిమళముతోడి చిఱుబంతి పసుపుఁ జల్లె
గాజుకుప్పెలఁ గస్తూరికాజలంబు, కర్ణికారాంబపై నించెఁ గర్ణమోటి.

118


ఉ.

ఘట్టతరూద్ధతిం గరిముఖంబున బీలిచి గౌతమినదిం
బుట్టిన సత్ప్రవాసహజలపూరముఁ ద్రుస్సన నూఁదుచుం బురీ
హట్టమున న్మధూత్సవవిహారము సల్పెను గౌరిదేవితో
ల్పట్టి గణేశ్వరుండు సురభామిను లోలమునం దొదుంగఁగన్.

119


మ.

ప్రమదం బింపెసలార మేనకయు రంభామంజుఘోషాతిలో
త్తమలున్ వెండియుఁ గల్గునప్సరసలుం దారాధిషోత్తంసునిన్
బ్రమయం జల్లిరి గంధసారముననుం బన్నీటఁ గాశ్మీరపం
కమునన్ సంకుమదంబునం బునుఁగునం గర్పూరఖండంబులన్.

120


తే.

అచ్యుతునిమీఁదఁ జల్లె దుగ్ధాబ్ధికన్య, భారతీదేవి పద్మజుపైన చల్లె
శచి మహేంద్రునిఁ జల్లె వసంతకేలి, గంధకర్పూరకస్తురికాజలంబు.

121


మ.

అగురుం గుంకుమధూళియుం దిమిరసంధ్యారాగసంస్పర్శముం
గగనాభోగము సంధ్యకాలముననాఁ గాన్పింప నాభంగికిం
దగియెం జుక్కలువోలెఁ దాండవగణాధ్యక్షుండు తుండంబున
న్నెగయంజల్లిన సప్తసింధుజలవేణీబిందుసందోహముల్.

122