పుట:భీమేశ్వరపురాణము.pdf/128

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

110

శ్రీ భీమేశ్వరపురాణము


హిందోళంబునఁ బాడి రచ్చరలు భీమేశుం ద్రిలోకాధిపున్
మందారద్రుమవాటియందు సుమనోమైరేయముల్ గ్రోలుచున్.

98


మ.

అళికోలాహలసంభ్రమంబును శుకవ్యాజృంభమున్ శారికా
కులసల్లాపములున్ విహారవిపినక్షోణీవిభాగంబునం
గల పుంస్కోకిలకంఠకోమలకుహూకారప్రపంచంబుతోఁ
దలఁపించె రతీకాంతమూలరథినీధాటీసమారంభమున్.

99


వ.

మఱియును దత్సమయంబున భువనోత్సంగమంగళాలంకారంబైన దక్షారామంబునఁ బరిసరారామంబులయందుఁ బగమపరిపాకభిదుర ఫలాపీడదాడిమీక్రోడ నీడాక్రీడచ్చిక్రోడయూధంబును, బరినమ్రతామ్రచూడ చూడాతామ్రాకిసలయామ్రేడితమదనసామ్రాజ్యపూజ్యంబును, నవకుసుమమధుపానహర్షితపుష్పతరుపుష్పితలావణ్యవిశేషంబును, వనదేవతాతాళవృంతాయమానదళనిచయరోచనామేచక మోచారణ్యంబును, బరిసరావనిరుహనినహవకులపనసనిస్రంస్యమాణశీధురసధునీజంబాలజాలవనవిభాగంబును, మదచపలచంచరీకచక్రచరణతాడనచంచలచంపకదాడిమీప్రసవమంజరీరజఃపుంజసముత్పుంజనికుంజంబును, గంధసారగిరి గంధవాహప్రవాహలహరికావిహారబహుళితభూతనూతనక్రముకకుహళీగర్భనిర్భరామోదమేదురంను నగుచు జగదాహ్లాదంబు సంపాదించుచు విజృంభించిన.

100


సీ.

కర్పూరకస్తూరికలఁ గోట నిర్మించి, కుంకుమద్రవమునఁ గొమ్మఁ దీర్చి
యగురుజంబాలంబునందు బెందడి చేసి, పన్నీటివెల్లువఁ బరిఖఁ దాల్చి
పవడంపుఁ జివుకుల గవఁకు లుత్పాదించి, తమ్మిరేకుల బోరుతలుపు లెత్తి
రత్నాంకురంబుల రంగవల్లి రచించి, పట్టుపుట్టంబులఁ బడగ లెత్తి


తే.

లలితశృంగారరచన నలంకరించి, విబుధగంధర్వు లామనివేళలందు
భీమనాథునినగరియారామరేఖఁ, బూజ చేసిరి సహకారభూరుహముల.

101


క.

కిసలయరసజిగ్రహిషా, వ్యసనాకులపికకుహూభవత్పంచమమై
కుసుమసమయావతారము, రసముంచెను జగము లంగరాగాంబునిధిన్.

102


ఉ.

జాదురజాదురంబు మృడుచర్చరిగీతులు వారుణీరపా
స్వాదమదాతిరేకములఁ జంద్రిక కాయఁగ దక్షవాటికా
వేదులమీఁదటన్ గనకవీణలు మీటుచుఁ బాడి రచ్చరల్
మోద మెలర్పఁగా భువనమోహనవిగ్రహు భీమనాథునిన్.

103


చ.

అనువగు కౌనుదీఁగె లసియాడఁ బయోధరముల్ వణంకఁగాఁ
గనకమరాళకీరకలకంఠమయూరగణాధిరూఢలై