పుట:భీమేశ్వరపురాణము.pdf/127

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

పంచమాశ్వాసము

109


తే.

నాటె మందారతరువులు తోఁటలందు, వలఁతి సురభులఁ గీలారములకు నిచ్చె
బోసె సిద్ధరసంబును బుష్కరిణులఁ, గణఁక నింద్రుండు దక్షిణకాశియందు.

88


తే.

ఏకభోగంబుగాఁగ నేలేఱుగరుసు, గడలిసీమయు గౌతమీగంగమేర
కప్పురపుఁగ్రోవి కాశ్మీరఖండ మవధి, యేలె విశ్వకుటుంబి భీమేశ్వరుండు.

89


మ.

సరిసామంతుఁడు శ్రీకుమారననికాచాళుక్యభీమేశ్వరే
శ్వరదేవుం డుపకంఠబాంధవుఁడు శ్రీసంవేద్యరాడ్భైరవుం
డిరువుంబొర్వును బల్వలేశుఁడు మృకండేశుండుగా నేలె ని
ద్ధరణీమండలి భీమనాథుఁడు నిరాతంకప్రతాపోద్ధతిన్.

90


తే.

కట్టెఁ బట్టంబు యువరాజు గజముఖునికి, రాణివాసంబు తుహినాద్రిరాజతనయ
కూర్మి సైన్యాధినాథుండు గొమరసామి, యిలకుఁ బతి యైన దక్షవాటీశ్వరునకు.

91


శా.

శ్రీకంఠుండు త్రిలింగభూవలయమున్ శ్రీభీమనాథేశ్వరుం
డేకచ్ఛత్రముగా సమస్తభువనాధీశుండు పాలింపఁగాఁ
బాకోన్ముద్రితమాధవీవిచికలప్రత్యగ్రసౌరభ్యల
క్ష్మీకం బైనవసంతకాల ముదయించెన్ సౌఖ్యసంధాయియై.

92


వసంతర్తువర్ణనము

తే.

సకలదైవతమండలసార్వభౌము, దక్షిణాపథకాశికాధవునిఁ గొల్వఁ
గుసుమవిసరంబుఁ గానుకఁ గొంచు వచ్చె, నఖిలఋతుచక్రవర్తి మధ్వాగమంబు.

93


తే.

కమిచె సురపొన్న వనలక్ష్మి కబరిమీఁద, సంతరించినముత్యాలజల్లువోలెఁ
బూచె సంపెంగ లారామభూమియందుఁ, గుసుమనారాచుచిచ్చులకోటవోలె.

94


శా.

హేమంతావధిసంప్రబోధగురువుల్ హృజ్జాతతేజోగ్ని ధా
య్యామంత్రాక్షరముల్ పటీరగిరివన్యామందవాతూలముల్
వేమాఱుం గలశీతనూభవవధూవేణీభరాంతఃప్రసూ
నామోదగ్రహయాళువుల్ పొలసె దక్షారామమమధ్యంబునన్.

95


చ.

దిగదిగఁ జేరవచ్చి రతిదేవి యుపాయముఁ బొందకున్నె కై
తగవున రత్నకుండలకదంబకముం దను వేఁడిపుచ్చుకోఁ
దెగువ మనోభ వుండు తియతియ్యనిసింగిణివింటికొప్పునన్
దగిలిచె దక్షవాటి వనితాచికురంబులఁబోలు శింజినిన్.

96


తే.

పాంథనివహంబుపాలి యుత్పాతకారి, ధూమకేతువుఁబోలి పెన్దోఁటనడుమ
విరిసెఁ గ్రొవ్వారి నాగకేసరపుఁబువ్వు, మీఁదిధూమంబుభంగిఁ దుమ్మెదలు వెడలె.

97


శా.

సందుగ్ధార్ణవచంద్రమండలశిఖిజ్వాలాతటిద్వల్లరీ
కందర్పేక్షుశరాసనాచ్యుతతనూగంధర్వవంశోద్భవల్