పుట:భీమేశ్వరపురాణము.pdf/116

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

శ్రీరస్తు

శ్రీ రామాయనమః

శ్రీమహా గణాధిపతయేనమః

శ్రీ మాణిక్యాంబాసమేత శ్రీ భీమేశ్వరస్వామినేనమః

శ్రీ భీమేశ్వరపురాణము

పంచమాశ్వాసము

శ్రీవత్సలాంఛనోపమ
భావభవాకారమంత్రి పరమేశ్వర పా
రావారనిభగభీరా
దేవాధిపసుప్రసన్న దేవయయన్నా.

1


వ.

అక్కథకుండు శౌనకాదిమహామునుల కిట్లనియె.

2


తే.

ధర్మపారాయణుండు మైత్రావరుణుఁడు, వెండియును నిట్టులని చెప్పె విశదఫణితి
గాఢసమ్మోదభవనేత్రకంకణునకు, మంకణున కాత్మధృతభోగికంకణునకు.

3


వ.

అనంతరం బావివస్వతుం డాత్మప్రతిష్ఠితంబైన యద్దివ్యలింగంబునందు శివసన్నిధానంబు సేయఁదలంచి.

4

సూర్యుండు కైలాసమున కరిగి శివుని దక్షారామమునకుఁ దోడి తెచ్చుట

సీ.

ద్యోస్థలినక్షత్రధూళిపాళీకేళి, చుళికితస్వర్ణదీజలచరములు
వైజయంతీపటవ్యాక్షేపసంభూత, మారుతోద్ధూతేందుమండలములు
సింహికాసుతకంఠసీమాపునర్దండ, చక్రధారావ్యథాప్రక్రమములు
రథరథ్యనిశ్వాసరంహస్సముద్భ్రాంత, గగనగంగాతరంగచ్ఛటములు


తే.

నైన ప్రస్థానవేగంబు లతిశయిల్ల, నభ్రఘంటాపథంబున నరుగువాఁడు
గతికి నొకమూర్తిఁ జాలించి కదలి చనియె, శీఘ్రమున ద్వాదశాత్ముండు శివునిగిరికి.

5


ఉ.

భాసురయక్షనాథదిగుపాంతకలాపవిలాస మైనకై
లాసము చక్కటిం జదల లాఘవ మొప్ప రథంబు డిగ్గి వి
శ్వాసపురస్సరంబుగ దివాకరుఁ డిందుకళాకిరీటునా
వాసముఁ జేరవచ్చి తలవాకిట వారితుఁ డయ్యె నందిచేన్.

6


వ.

ఇట్లు వారింపంబడి.

7