పుట:భీమేశ్వరపురాణము.pdf/104

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

84

శ్రీ భీమేశ్వరపురాణము


తే.

బరమసంధ్యాగమంబునఁ బటహశంఖ, ఝల్లరీమడ్డుడమరుఝర్ఝరులమ్రోఁత
నర్ధరాత్రంబులందు వీణారవముల, హరుని బూజింతు రతిభక్తి నసురవరులు.

103


శా.

పంచబ్రహ్మషడంగమంత్రములనుం బ్రాసాదపంచాక్షరిం
బంచాస్యున్ బహుబిల్వపత్రముల నభ్యర్చింతు రవ్యగ్రత
న్మంచుఁగొండయనుంగుఁబెండ్లికొడుకు న్వర్ణింతు రేకాగ్రతం
జంచద్వేదపురాణమంత్రముల నిష్ఠాయుక్తి నక్తంచరుల్.

104


వ.

ఇవ్విధంబున నిష్టార్థప్రదుం డైనయమ్మహాదేవు శ్రీభీమనాథు సేవించి యద్దేవుని ప్రసాదంబున ననశ్వరంబును నత్యూర్జితంబును నసాధారణంబును నగునైశ్వర్యంబునుం బొంది.

105


తే.

అపుడు గర్వించి నిర్జించి రఖలజనుల, నిర్జరుల బాధ పెట్టిరి నిరపరాధ
మప్రతీకమహాప్రతాపాతిరేక, నిర్విశంకావలేపులై పూర్వసురులు.

106

బ్రహ్మవిష్ణ్వాదులు శివునికడ కేగి మొఱవెట్టుట

సీ.<poemవజ్రహస్తునిచేతి వజ్రాయుధము జాగ్ర, దుద్దీప్తి పాడరి మొద్దువోయె

నతితీక్ష్ణతరమైన యాశుశుక్షణి తేజ, మింగాలతేజమై యింకిపోయెఁ జండభీషణమైన జముగదాదండంబు, బిఱుసంతయును బాసి బెండుపడియెఁ

బాథోధివల్లభు పాశవల్లిమతల్లి, దర్పంబు దిగద్రావి త్రాడుపడియె></poem>


తే.

గాలి దూలెను ధనపతిఘనత యణఁగె, గ్రహములకు నిగ్రహము పుట్టెఁ గాలవశత
గాలకేయాదిరాక్షసగణములెల్ల, భీమలింగంబుకృపఁ బెచ్చు పెరుఁగునపుడు.

107


వ.

అప్పుడు హరి విరించులు పురందరాదులతోడ నక్తంచరులచేతఁ బంచకరపాట్లు వడి యంతఃకరణంబులఁ జింతించి రాయంచనుం గాంచనవర్ణగరుదంచలం బగుపులుఁగుఱేని నెక్కి దక్షిణజలధిపంచ దక్షారామంబున నధివసించిన మంచుఁగొండయల్లునిఁ బంచబాణవిరోధిని డాయంజనుదెంచి పంచాక్షరీపంచబ్రహ్మమంత్రంబు మంత్రోచ్చారణపూర్వకంబుగా సాష్టాంగదండప్రణామంబు లాచరించి ప్రపంచరక్షణార్థంబుగా నిట్లని స్తుతియించిరి.

108


సీ.

అవధారు దేవ దక్షారామవల్లభ, సప్తగోదావరోత్సంగనిలయ
కాలకూటానలజ్వాలానలముఁ బాపి, మమ్ము రక్షించిన మహితకరుణ
భీమేశ్వరేశ్వరస్వామి మహాదేవ, త్రిపురదైత్యులబాధ దీలుపడితి
మత్యంతదుఃఖము లనుభవించితిమి య, నాథుల మైతి మనాథనాథ


తే.

మొదల దేవారులను గాచి పిదప సురలఁ, గాచి పిమ్మట నసురులఁ గాచినాఁడ
వింక మముఁ గావు వరుస భోగీంద్రకటక, నీ వెఱుంగవె ధర్మంబు నీలకంఠ.

109