పుట:భీమేశ్వరపురాణము.pdf/100

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

80

శ్రీ భీమశ్వరపురాణము


పట్టుననున్నలోకముల భస్మము సేయు వెలార్చితేని వె
ల్పట్టుననున్నలోకముల భస్మము చేయు నిజంబు చెప్పితిన్.

68


వ.

అనుటయు.

69


శా.

శంభుం డంబికపల్కుఁ గైకొని జగత్సంరక్షణార్థంబు సం
స్తంభించెన్ నిజకంఠగోళమున విశ్వక్షోభసంత్రాసనం
రంభారంభవిజృంభణోద్భటకలారౌద్రంబుఁ గాకోలమున్
జంభారాతి మణిప్రకల్పితవిశేషానిర్విశేషంబుగన్.

70


వ.

అప్పుడు మహాదేవుని దేవత లి ట్లని స్తుతియించిరి.

71

దేవత లీశ్వరుని స్తుతించుట

సీ.

సచరాచరం బైన జగము రక్షించితి, హాలాహలానలం బారగించి
శరణాగతగతత్రాణపరతంత్రభావంబు, నిఖలలోకేశ్వర నీకె యొప్పు
భువనైకరక్షణవ్యవహారచిహ్నకు, గుఱుతయ్యె నీకంఠకోణచిహ్న
త్రైలోక్యభీమంబుఁ గాలకూటము మ్రింగి, కైకొంటి భీమాఖ్యఁ గాలకంఠ


తే.

యఖిలదిక్పాలకులును నీయాజ్ఞవారు, నీదునిశ్వాసపవనంబు నిగమరాశి
యమరకులసార్వభౌమ లోకాభిరామ, దక్షవాటీపురీకేలిధామ భీమ.

72


తే.

దేవదేవ మహాదేవ దివిజవంద్య, సర్వలోకైకరక్షణచతుర శర్వ
హాలహలకూటసంపర్కనీలకంఠ, మ్రొక్కెదము దేవికిని నీకు ముదముతోడ.

73


మ.

బహిరంతస్థ్సితలోకరక్షణకళాపారీణ శైలాత్మజన్
బహిరంతస్థ్సితలోకరక్షణకళాపారీణునిన్ దేవర
న్మహనీయస్థిరసత్కృపాగుణనిధానం బైనదాక్షాయణి
న్మహనీయస్థిరసత్కృపానిధి నిను న్వర్ణింతు మే మీశ్వరా.

74


తే.

సంహరించితి భువనశోషకము విషము, నభయ మిచ్చితి రక్షించి తఖిలజగము
శాంతమయ్యె నరిష్ట మిష్టంబు ప్రబలె, దక్షిణాబ్ధితటావనిధామ భీమ.

75


క.

ధరణియు గగనము దిక్కులు, దరికొని మండెడు విషాగ్నిఁ దత్క్షణమాత్రం
గరమున ధరించి మ్రింగిన, నిరుపమధృతి నీక యొప్పు నీలగ్రీవా.

76


ఉ.

ఆయతసత్కృపామహిమ హాలహలాగ్నిభయంబు నీమహో
పాయముచేతఁ బాపితివి ప్రాల్గలవాఁడవు దక్షవాటికా
నాయక భీమలింగ శమనం బొనరించితి గాక యింతకుం
గోయిలవన్నెఁ జెంది మఱిఁ గొక్కెరవంకర వోవె లోకముల్.

77


క.

లోకత్రయైకసంర, క్షాకల్పన మాచరింప సదృశులు వేల్పుల్
నీ కితరులు లే రధికులు, లేకుండుటఁ జెప్పనేల లేఖాధ్యక్షా.

78