పుట:భరతరసప్రకరణము.pdf/96

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

7. బీభత్సవ్యభిచారిణామానుకూల్యం

అపస్మారో విషాదశ్చ భయం రోగో మృతిర్మదః,
ఉత్సాహశ్చేతి విజ్ఞేయా బీభత్సే వ్యభిచారిణః.

405

అపస్మారము, విషాదము, భయము, రోగము, మృతి, ఉత్సాహము ఈవ్యభిచారిభావములు భీభత్సరసమందుఁ గలుగును.

8. రౌద్రవ్యభిచారిణామానుకూల్యం

హర్షో౽సూయా తథా గర్వ ఉత్సాహో మద ఏవ చ,
చాపల్యముగ్రతా చేతి రౌద్రే భావాః ప్రకీర్తితాః.

406

హర్షము, అసూయ, గర్వము, ఉత్సాహము, మదము, చాపల్యము, ఉగ్రత ఈభావములు రౌద్రరసమందుఁ గలుగును.

రామాదేర్హృది కారణోపజనితః కార్యైః ప్రతీతిం గతః
సంపుష్టస్సహకారిభిర్జనయతి స్థాయీ సుఖం వాసుఖం,
భావానామనువర్ణనానుకరణైః కావ్యే౽పి నాట్యే౽పి చ,
వ్యక్తో౽యం తు నిరాశ్రయస్సుఖకరస్సభ్యైరసశ్చర్వ్యతే.

ఇతి భరతరసప్రకరణం సంపూర్ణం.

ఆలంబనభూతనాయికానాయకులమనసున కారణముచేఁ గలిగినదై, కార్యములయిన అనుభావములచే జ్ఞానవిషయమును బొంది, సహకారులవ్యభిచారిభావములచే పోషింపఁబడి సాక్షియై, సంభోగశృంగారమునందు సుఖమును, విప్రలంభశృంగారమందు దుఃఖమును గలుఁగజేసి, భావముల అనువర్ణనానుకరణములచే కావ్యమందును, నాట్యమందును, వ్యక్తమై నిరాశ్రయమై సుఖకరమైనరసము రసికులచే నాస్వాదింపఁబడుచున్నది.

ఇట్లు భరతరసప్రకరణము ముగిసినది.