పుట:భరతరసప్రకరణము.pdf/95

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

వీరరసమందు అమర్షము, విబోధము, వితర్కము, మతి, ధృతి, క్రోధము, అసూయ, సంమోహము, ఆవేగము, హర్షము, గర్వము, మదము, ఉగ్రత్వము ఇవి గలుగును.

3 కరుణవ్యభిచారిణామానుకూల్యం

దైన్యం చింతా తథా గ్లానిర్నిర్వేదో జడతా స్మృతిః.

401


వ్యాధిశ్చ కరుణే ప్రోక్తా భావా భావవిశారదైః,

కరుణరసమందు దైన్యము, చింత, గ్లాని, నిర్వేదము, జాడ్యము, స్మృతి, వ్యాధి ఈవ్యభిచారిభావములు గలుగును.

4 అద్భుతవ్యభిచారిణామానుకూల్యం

ఆవేగో జడతా మోహో హర్షణం విస్మయః స్మృతిః.

402


ఇతి భావాః ప్రయోక్తవ్యా రసజ్ఞైరద్భుతే రసే,

ఆవేగము, జాడ్యము, మోహము, హర్షము, విస్మయము, స్మృతి, ఈభావములు అద్భుతరసమందుఁ గలుగును.

5 హాస్యవ్యభిచారిణామానుకూల్యం

శ్రమశ్చపలతో నిద్రా స్వప్నో గ్లాని స్తథైవ చ.

403


శంకాసూయావహిత్థా చ హాస్యే భావా భవంత్యమీ,

శ్రమము, చాపలము, నిద్ర, స్వప్నము, గ్లాని శంక, అసూయ, అవహిత్థ, ఈవ్యభిచారిభావములు హాస్యరసమందుఁ గలుగును.

6 భయానకవ్యభిచారిణామానుకూల్యం

సంత్రాసో మరణం దైన్యం గ్లానిశ్చైవ భయానకే.

404

సంత్రాసము, మరణము, దైన్యము, గ్లాని, ఇవి భయానకరసమందుఁ గలుగును.