పుట:భరతరసప్రకరణము.pdf/94

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

రసానాం విరోధో యథా

ఉభౌ శృంగారబీభత్సౌ మిథో వీరభయానకౌ.

396


రౌద్రాద్భుతౌ తథా హాస్యకరుణౌ ప్రకృతిద్విషౌ,

శృంగారరసమును భీభత్సరసమును పరస్పరవిరోధులు. వీరరసమును భయానకరసమును విరోధులు. రౌద్రరసమును అద్భుతరసమును విరోధులు. హాస్యరసమును కరుణరసమును విరోధులు.

రసాః కార్యవశాత్సర్వే మిళంత్యేవ పరస్పరం.

397


ప్రథమం యో రసః ఖ్యాతః స ప్రధానో భవిష్యతి,

అన్నిరసములును కార్యవశమువలనఁ జేరుచున్నవి. వానిలో మొదట ఏరసము చెప్పఁబడుచున్నదో అది ప్రధానరస మనఁబడును.

ముఖ్యే రసే౽పి తే౽౦గత్వం ప్రాప్నువంతి కదాచన.

398

రసములలో ముఖ్యమైనరసమందు తదితరరసములు ఒకానొకసమయమందు అంగత్వమును బొందుచున్నవి.

సుచారిణాం రసానామప్యానుకూల్యమిహోచ్యతే,

8 రసములకును 33 వ్యభిచారిభావములకును పరస్పరానుకూల్యము చెప్పఁబడుచున్నది.

1 శృంగారవ్యభిచారిణామానుకూల్యం

సర్వే భావాః ప్రయోక్తవ్యాశృంగారే వ్యభిచారిణః.

389

శృంగారరసమందు 33 వ్యభిచారిభావములును ప్రయోగింపఁదగును.

2 వీరవ్యభిచారిణామానుకూల్యం

అమర్షశ్చ నిబోధశ్చ వితర్కో౽థ మతిర్ధృతిః,
క్రోధో౽సూయాథ సంమోహ ఆవేగశ్చాపి హర్షణం.

400


గర్వో మదస్తథోగ్రత్వం భావా వీరే భవంత్యమీ,