పుట:భరతరసప్రకరణము.pdf/92

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

లయిన వ్యభిచారిభావములతోను గూడియుండును. ఇది క్షోభిబీభత్సమనియు, ఉద్వేగిబీభత్సమనియు ఇరుదెఱఁగు లౌను. రక్తమాంసాదులచేఁ గలుగునది క్షోభిబీభత్సము. ఛర్దిలాలాదులచేఁ గలుగునది ఉద్వేగిబీభత్సము.

రౌద్రరసలక్షణం

విభావైరనుభావైశ్చ సాత్వికైర్వ్యభిచారిభిః,
నీతస్సదస్యాస్వాద్యత్వం క్రోధో రౌద్ర ఇతీరితః.

385


ఆతతాయీ చ పశునః పాతకాద్యభియోజకః,
క్షేపావమానాద్యాక్రోశవధబంధాదిఘాతకృత్.

386


యో వాన్యో ద్రోహకారీ చ తస్యాలంబనమిష్యతే,
దార్ధ్యనిర్భయతాగర్వైరౌద్ధత్యాదియుతైర్గుణైః.

387


కోభవాన్కింకరోషి త్వమిత్యాద్యాః పరుషోక్తయః,
ద్వేషవాక్చ శిరఃకంపహాసవక్రేక్షణాదయః.

388


దష్టోష్ఠతా చ భృకుటీ రక్తోద్వృత్తా చ తారకా,
భూతాడనభుజాస్ఫాలచపేటాముష్టితాడనం.

389


కపోలస్ఫురణం రక్తముఖరాగో వధోద్యమః,
భేదనాకర్షణాఘాతఛేదనం పటమోచనం.

390


భాషణం దండశస్త్రాస్త్రగ్రహణం చాభిధావనం,
మారణాశ్రువికర్షిసృక్పానాన్యత్యభిధావనం.

391


ఆఃపాప నృపశో ద్రోహి తిష్ఠతిష్ఠ క్వ ధావసి,
ఉత్పాటయామి మూర్ధానం కుర్వే వక్షోవిదారణం.

392


ఉన్మూలయామి రదనాన్గాత్రం సంచూర్ణయామి చ,
ఇత్యాదివాచికం చైవ భయవర్జమసాత్వికం.

393


యస్యానుభావతాం యాంతి యస్యామర్షో మదస్మృతిః,
ఔత్సుక్యావేగమోహాశ్చ గర్వేర్ష్యాచాపలోగ్రతాః.

394


ఉన్మాదోత్సాహబోధాశ్చ భవేయుర్వ్యభిచారిణః,