పుట:భరతరసప్రకరణము.pdf/9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

శ్రీరస్తు

భరతరసప్రకరణము

సాంధ్రతాత్పర్యము

శృంగారరససందోహం శ్రితకల్పమహీరుహం,
శ్రయే శ్రీనాథమేవాహం శ్రాంతలోకసుఖావహం.

1

శృంగారవ్యాపారములకూటమియును, స్వాశ్రితజనులకోరిక లీడేర్చు కల్పకవృక్షమును, సంసారాదితాపత్రయశ్రాంతులగు జనులకు శాశ్వతబ్రహ్మానంద మొసఁగువాఁడునగు లక్ష్మీవల్లభుని నామనోరథసంపూర్తికొరకు నాశ్రయించెదను.

కంఠేనాలంబయేద్గీతం హస్తేనార్థం ప్రదర్శయేత్,
చతుర్భ్యాం దర్శయేద్భావం పాదాభ్యాం తాళమాచరేత్.

2

నటనముఁ జేయునట్టి స్త్రీ మొదట గానము చేసి యావల గీతార్థమును హస్తాభినయములచేఁ దెలుపవలయును. నేత్రములచే భావమును దెలువవలయును. పాదములచేఁ దాళము నాచరించవలయును.

యతో హస్తస్తతో దృష్టిర్యతో దృష్టిస్తతో మనః,
యతో మనస్తతో భావో యతో భావస్తతో రసః.

3

ఎచ్చట హస్తము చూపఁబడుచున్నదో అచ్చట దృష్టి నుంచవలయును. దృష్టి యుండుచోట మనసు నుంచవలయును. మన సుండెడుచోట భావ ముంచవలయును. ఎచ్చట భావ మున్నదో అచ్చట రసము గలుగుచున్నది.