పుట:భరతరసప్రకరణము.pdf/82

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


అయోగవిప్రలంభోక్తా దశావస్థా యథోచితం.

330


అన్యేషు విప్రలంభేషు భవేయు రితి కీర్తితాః,

దూరములోనుండిన సమీపములోనుండిన జాడ్యముచేఁ గలుగుకోపము శాపవిప్రలంభ మనఁబడును. ఇందు చింత, సంతాపము, నిశ్వాసము, పాండిమము మొదలయిన అనుభావములు గలుగును. అయోగవిప్రలంభమందుఁ జెప్పఁబడిన దశావస్థలు తదితరవిప్రలంభములయందును యథోచితముగఁ గలుగునని చెప్పబడియున్నది.

సంభోగశృంగారలక్షణం

అనుకూలౌ నిషేవేతే యత్రాన్యోన్యం విలాసినౌ.

331


దర్శనస్పర్శనాదీని స సంభోగ ఉదాహృతః,
స్మితభ్రూలలితా దృష్టిః లలితం మధురం వచః.

332


స్తంభాద్యాస్సాత్వికాస్సర్వే చేష్టా లీలాదయో౽పి చ,
ప్రసన్నముఖరాగశ్చ ఇత్యాద్యా అనుభావకాః.

333


జుగుప్సాశమనిర్వేద వ్యాధ్యున్మాదా మదో మృతిః,
విషాదో౽మర్ష ఆలస్యమపస్మారో౽త్రవర్జితాః.

334


ద్వివిధస్స తు సంక్షిప్త స్సంపన్న శ్చేతి కథ్యతే,
యువానౌ యత్ర సంక్షిప్తాన్ సాత్విక వ్రీడితాదిభిః.

335


ఉపచారాన్నిషేవేతే స సంక్షిప్త ఇతీరితః,
ప్రోషితాగతయోర్యూనో ర్భోగస్సంపన్న ఈరితః.

336

పరస్పరానుకూల్యము విలాసము గలవారై నాయికానాయకులు దర్శనస్పర్శనాదులను బొందునది సంభోగశృంగార మనబడును. అందు వికసించినకనుబొమలచేత నందమయినచూపు, లలితము మధురము నైనపలుకు, స్తంభాదిసాత్వికభావములన్నియు లీలాదిచేష్టలు ప్రసన్నమైనముఖకాంతియు మొదలైనవి దీనికి అనుభావములు. జుగుప్స, శమము, నిర్వేదము, వ్యాధి,