పుట:భరతరసప్రకరణము.pdf/63

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

అచేతనగతమై యుండునది అసత్యముచేతఁ జేయఁబడినది యగును. నీచతిర్యగ్జడాశ్రయమైయుండునది అయోగ్యత్వకృతమని చెప్పఁబడును.

అథ స్థాయినో నిరూప్యంతే

సజాతీయై ర్విజాతీయై ర్భావై ర్యేత్వతిరస్కృతాః,
క్షీరాబ్ధివన్నయంత్యన్యాన్ స్వాత్మత్వం స్థాయినో హి తే.

238


తే త్వష్టావితి విజ్ఞేయాః స్థాయినో మునిసమ్మతాః,
రత్యుత్సాహ చ శోకశ్చ విస్మయశ్చ తతఃపరం.

239


హాసో భయజుగుప్సే చ క్రోధో నాట్యే ప్రకీర్తితాః,

సజాతీయవిజాతీయభావములచేత అతిరస్కృతములై క్షీరసముద్రమువలెనే ఇతరభావములను స్వాత్మత్వమును బొందించుకొనునవి స్థాయిభావములు. అవి యెనిమిదివిధములని ఋషులచే నొప్పఁబడినవి. వానిపేళ్ళు వివరింపబడుచున్నవి. రతి, ఉత్సాహము, శోకము, విస్మయము, హాసము, భయము, జుగుప్స, క్రోధము ఇది నాట్యమందుఁ జెప్పఁబడినవి.

రతిస్థాయిలక్షణం

యూనోరన్యోన్యవిషయా స్థాయినీచ్ఛారతిర్భవేత్.

240


నిసర్గేణాభియోగేన సంసర్గేణాభిమానతః,
ఆత్మోపమాదివిషయై రేతాస్స్యుస్తత్ర విక్రియాః.

241


కటాక్షపాతభ్రూక్షేపప్రియవాగాదయో౽పి చ,

స్వభావము, సహవాసము, సంబంధము, అభిమానము, ఆత్మోపమాదివిషయములు. వీనిచేత నాయికానాయకులమనసున గలుగు అన్యోన్యవిషయమైన ఇచ్ఛావిశేషము రతిస్థాయి యౌను. అందు కడగంటిచూపు, కనుబొమ లెగురవేయుట, ప్రియవాక్యము మొదలైనవి గలుగును.

అంకురపల్లవకలికా ప్రసూనఫలభావభాగయం క్రమశః.

242


ప్రేమామానః ప్రణయః స్నేహో రాగో౽నురాగ ఇతి,