పుట:భరతరసప్రకరణము.pdf/58

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

అనేకశాస్త్రార్థములను జెప్పుటవలనఁ గలుగు అర్ధనిర్ణయయము మతి యనఁబడును. ఇందు యుక్తమగుపనులను జేయుట, సంశయమును బోఁగొట్టుట, శిష్యోపదేశము, కనుబొమల నాడించుట, ఊహాపోహములు మొదలయినవి గలుగును.

వ్యాధిలక్షణం

దోషోద్రేకవియోగాద్యైః జ్వరాత్మా వ్యాధిరుచ్యతే,
గాత్రస్తంభః శథాంగత్వం కూజితం ముఖకూణనం.

213


వృథాకృతాంగవిక్షేపో నిశ్వాసాద్యాస్తు విక్రియాః,
స శీతోదాహయుక్తశ్చ ద్వివిధః పరికీర్తితః.

214

దోషోద్రేకముచేతను, వియోగాదులచేతను గలుగుజ్వరము వ్యాధి యనఁబడును. ఇందు దేహము స్తంభించుట అంగము బిగి తగ్గుట, అఱచుట, ముఖము వంకరపోవుట, వ్యర్థముగ నంగవిక్షేషముఁ జేయుట, నిట్టూర్పు మొదలయినవి గలుగును. ఆజ్వరము శీతజ్వరమని, దాహజ్వరమనిన్ని ఇరుదెరంగు లౌను.

శీతజ్వరవ్యాధిర్యథా

శీతజ్వరే తు చేప్టాస్స్యుస్సంతాపశ్చాంగసాదనం,
హనుసంచలనం బాష్పః సర్వాంగోత్కంపకూజితే.

215


జానుకంపనరోమాంచముఖశోషాదయో౽పి చ,

శీతజ్వరమందు తాపము, దేహము చిక్కుట, చెక్కిళ్లు చలించుట, కన్నీరు, సర్వాంగమును వణకుట, అఱచుట, మోకాళ్లు వణకుట, పులకరింపు, ముఖము వాడుట, మొదలయినవి గలుగును.

దాహజ్వరో యథా

దాహజ్వరే తు విజ్ఞేయాశ్శీతమాల్యాదిధారణం.

216


పాణిపాదపరిక్షేపముఖశోషాదయో౽పి చ,