పుట:భరతరసప్రకరణము.pdf/52

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మత్తకుంజరదర్శనావేగో యథా

ఆవేగే కుంజరోద్భూతే సత్వరం వాపసర్పణం,
విలోకనం ముహుః పార్శ్వే త్రాసకంపాదయో౽పి చ.

184

ఏనుఁగుచేఁ గలుగు నావేగమందు త్వరగా పరుగెత్తిపోవుట, ప్రక్కకు తిరిగి తిరిగిచూచుట, భయము, వణకు మొదలైనవి గలుగును.

ప్రియశ్రవణజావేగో యథా

ప్రియశ్రవణజే౽ప్యస్మిన్నభ్యుత్థానోపగూహనే,
ప్రీతిదానం ప్రియం వాక్యం రోమహర్షాదయో౽పి చ.

185

ఈప్రియశ్రవణజావేగమందు అభ్యుత్థానము, ఆలింగనము జేసికొనుట, ప్రీతిపురస్సరముగ వస్త్రాభరణాదుల నిచ్చుట, ప్రియమైన వాక్యము, రోమాంచము మొదలైనవి గలుగును.

అప్రియశ్రవణావేగో యథా

.

అప్రియశ్రుతిజే౽ప్యస్మిన్విలాపః పరిలుంఠనం,
ఆక్రందితం చ పతనం పరితో భ్రమణాదయః.

186

అప్రియశ్రవణావేగమందు ఏడుపు, పొరలాడుట, మొరపెట్టుట, క్రిందఁబడుట, అంతటఁ దిరుగుట మొదలైనవి గలుగును.

శాత్రవవ్యసనావేగో యథా

చేష్టాస్స్యుశ్శాత్రవావేగే వర్మశస్త్రాదిధారణం,
గజవాజిరథారోహ సహసా విక్రమాదయః.

187


ఏతే స్యురుత్తమాదీనామనుభావా యథోచితం,

శాత్రవావేగమందు కవచము ఆయుధము మొదలైనవస్తువులను ధరించుట, ఏనుఁగు గుఱ్ఱము రథము వీని నెక్కుట, త్వరగా విక్రమించుట మొదలైనవి గలుగును. ఇవి ఉత్తమాదులకు యథోచితముగఁ గలుగును.