పుట:భరతరసప్రకరణము.pdf/46

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మద మనునది మద్యము మొదలయినవానిచేఁ గలుగు ఆనందసమ్మోహములయొక్క సంభ్రమము. ఆమదము తరుణమదమనియు, మధ్యమదమనియు, అపకృష్టమదమనియు మూఁడువిధములు.

దృష్టిః స్మేరా ముఖే రాగః సస్మితాకులితం వచః,
లలితావిద్ధగత్యాద్యాశ్చేష్టాస్స్యు స్తరుణే మదే.

157

తరుణమదమందు గర్వపుఁజూపులు, ముఖమందు ఎఱుపు, చిఱునగవును సంభ్రమమును గలపలుకు, ఒయారపునడక, ఇవి మొదలయిన చేష్టలు కలుగును.

మధ్యమే తు మదే వాచి స్ఖలనం ఘూర్ణనం దృశోః,
గమనే వక్రతా బాహ్వోర్విక్షేపస్రస్తతాదయః.

158

మధ్యమమదమందు వాక్కున తడఁబాటు, గ్రుడ్లు తిరుగుట, వంకరగ నడచుట, చేతుల నాడించుట, వ్రేలవేయుట, మొదలయిన చేష్టలు గలవు.

అపకృష్టే తు చేష్టాస్స్యుర్గతిభంగో విసంజ్ఞతా,
నిష్ఠీవనం ముహుశ్శ్వాసోహిక్కా ఛర్ద్యాదయో మతాః.

159

అపకృష్ణమదమందు గతిభంగము, మూర్ఛిల్లుట, తెలివితప్పియుండుట, ఉమియుట, వెక్కిళ్లు, వాంతి మొదలయిన చేష్టలు గలుగును.

ఉత్తమప్రకృతిశ్శేతే మధ్యో హసతి గాయతి,
అధమప్రకృతిర్గ్రామ్యం పరుషం వక్తి రోదితి.

160

ఉత్తమమదమును గలవాఁడు పండుకొనియుండును. మధ్యమమదమును గలవాఁడు నవ్వుచుఁ బాడుచునుండును. అధమమదమును గలవాఁడు క్రూరముగను వికారముగను మాటలాడుచును దుఃఖించుచునుండును.

శ్రమలక్షణం

శ్రమో మానసఖేదస్స్యాదధ్వనృత్తరతాదిభిః,
అంగమర్దననిశ్వాసపాదసంవాహనాని చ.

161