పుట:భరతరసప్రకరణము.pdf/45

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ద్వివిధా చేయమాత్మోత్థాపరోత్థా చేతి భేదతః.

151


స్వకార్యజనితా స్వోత్థా ప్రాయో వ్యంగ్యేయమింగితైః,
ఇంగితాని తు పక్ష్మ భ్రూతారకాదృష్టివిక్రియాః.

152


పరోత్థా తు పరస్వేదః పరస్యాకారతో భవేత్,
ప్రాయేణాకారచేష్టాద్యైః తామిమామనుభావయేత్.

153


ఆకారస్సాత్వికశ్చేష్టా స్త్వంగప్రత్యంగజాః క్రియాః,

ఈశంక ఆత్మోత్థశంక యనియు, పరోత్థశంక యనియు నిరుదెఱఁగు లౌను. స్వకార్యమువలన కలుగునది స్వోత్థశంక. ఇందుఁగల ఇంగితములు ఱెప్ప, కనుబొమలు, నల్లగ్రుడ్లు, చూపు వీనియందు గలుగువికారములు. ఇతరుల ఆకారమువలన గలుగు చెమట పరోత్థశంక యనఁబడును. వరుసగా నాకారచేష్టాదులచే నీరెండువిధముల శంకను నూహింపవచ్చును. ఆకారము, సాత్వికము, చేష్టలు అంగప్రత్యంగములయుదు గలుగు క్రియాభేదములు.

అసూయాలక్షణం

పరసౌభాగ్యసంపత్తివిద్యాశౌర్యాదిహేతుభిః.

154


గుణే౽పి దోషారోపస్స్యాదసూయా తత్ర విక్రియాః,
ముఖాపవర్తనం గర్హా భ్రూభేదానాదరాదయః.

155

ఇతరుల సౌభాగ్యము, సంపత్తి, విద్య, శౌర్యము, మొదలగు హేతువులచే గుణమందుఁ గూడ దోషారోపణము చేయుట అసూయ యనఁబడును. ఇందు మోమును ద్రిప్పుట, నిందించుట, భ్రూభేదము, ఉపేక్ష ఇవి మొదలయినక్రియలు గలవు.

మదలక్షణం

మదస్త్వానందసమ్మోహసంభ్రమో మదిరాదిజః,
ప త్రిధా తరుణో మధ్యో౽పకృష్టశ్చేతి భేదతః.

156