పుట:భరతరసప్రకరణము.pdf/35

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

సర్వావస్థలయందు ననుసరించినవినయమును ఔదార్యమని చెప్పుదురు.

అథ గాత్రజానుభావా నిరూప్యంతే

లీలా విలాసో విచ్ఛి త్తిః విభ్రమః కిలికించితం,
మోట్టాయితం కుట్టమితం బిబ్బోకం లలితం తథా.

110


విహృతం చేతి విజ్ఞేయాః స్త్రీణాం తు దశ గాత్రజాః,

లీల, విలాసము, విచ్ఛిత్తి, విభ్రమము, కిలికించితము, మోట్టాయితము, కుట్టమితము, బిబ్బోకము, లలితము, విహృతము ఈపదియు స్త్రీల గాత్రాజానుభావము లనఁబడును.

లీలాలక్షణం

ప్రియానుసరణం యత్తు మధురాలాపపూర్వకైః.

111


చేష్టితైర్గతిభిశ్చాపి సా లీలేతి నిగద్యతే,

మధురాలాపము మొదలైనచేష్టలచే నాయకుని ననుసరించుట లీల యనఁబడును.

విలాసలక్షణం

ప్రియసంప్రాఫ్తిసమయే భ్రూనేత్రాననకర్మభిః.

112


తాత్కాలికో విశేషో యః స విలాస ఇతీరితః,

నాయకుఁడు వచ్చెడిసమయమందు కనుబొమలు, కన్నులు, ముఖము వీనిచే నప్పుడు గలుగువిశేష మేదో యది విలాస మనఁబడును.

విచ్ఛిత్తిలక్షణం

ఆకల్పకల్పనాకల్పా విచ్ఛిత్తిరతికాంతికృత్.

113

అలంకారవిన్యాసములకు సమానమై మెరయుచునుండునది విచ్ఛిత్తి యనఁబడును.