పుట:భరతరసప్రకరణము.pdf/34

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

రూపభూషాదులచే దేహము నలంకరించుకొనుట శోభ యనఁబడును.

కాంతి లక్షణం

శోభైవ కాంతిరాఖ్యాతా మన్మథాప్యాయనోజ్వలా.

106

ఆశోభయే మన్మథవిషయతృప్తిఁ జేయుటయందు ప్రకాశించెనేని యది కాంతి యనఁబడును.

దీప్తిలక్షణం

కాంతిరేవ వయోభోగదేశకాలగుణాదిభిః,
ఉద్దీపితాతివిస్తారం యాతా చేద్దీప్తిరుచ్యతే.

107

ఆకాంతియే వయోభోగదేశకాలగుణాదులచే మిక్కిలియధిక మాయెనేని యది దీప్తి యనఁబడును.

ప్రాగల్భ్యలక్షణము

నిశ్శంకత్వం ప్రయోగేషు ప్రాగల్భ్యం పరికీర్తితం,

ప్రయోగములయందు నిశ్శంకవృత్తి ప్రాగల్భ్య మనఁబడును.

మాధుర్యలక్షణము

మాధుర్యం నామ చేష్టానాం సర్వావస్థాసు మార్దవం.

108

సర్వావస్థలయందును వ్యాపారములయొక్క మృదుత్వమే మాధుర్య మనఁబడును.

ధైర్యలక్షణము

స్థిరా చితోన్నతిర్యాతు తద్ధైర్యమితి సంజ్ఞితం,

దృఢమైన చిత్తవృత్తి ధైర్య మనఁబడురు.

ఔదార్యలక్షణము

ఔదార్యం వినయం ప్రాహుః సర్వావస్థానుగం బుధాః.

109