పుట:భరతరసప్రకరణము.pdf/32

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

యౌవనవ్యాప్తిచేత గలుగు కడకంటిచూపులు మొదలైనవి చేష్టలు.

అలంకృతిర్యథా

చతుర్థాలంకృతిర్వాసోభూషామాల్యానులేపనైః.

98

అలంకృతి వస్త్రములు, భూషణములు, పుష్పములు, మైపూతలు ఈ విధములచే నలుదెఱఁగు లౌను.

తటస్థాయథా

తటస్థాశ్చంద్రికాధారగృహచంద్రోదయాదయః,
కోకిలాకులమాకందమందమారుతషట్పదాః.

99


లతామంటపభూగేహదీర్ఘికాజలదారవాః,
ప్రాసాదగర్భసంగీతక్రీడాద్రిసరిదాదయః.

100


ఏవమూహ్యా యథాకాలముపభోగోపయోగినః,

చంద్రికాధారము లైన గృహములు, చంద్రోదయము మొదలైనవి, కోవెలలు నిండియుండురసాలవృక్షము, మందమారుతము, భ్రమరములు, పొదరిండ్లు, భూగేహము, దీర్ఘికలు, మేఘనాదము, ప్రాసాదమధ్యము, సంగీతము, క్రీడాదులు, సెలయేఱులు మొదలైనవి ఉపభోగోపయోగవస్తువులు తటస్థోద్దీపనములు - ఇవి కాలోచితములుగ నూహించుకోవలసినవి.

అథ అనుభావలక్షణం

భావం మనోగతం సాక్షాత్స్వహేతుం వ్యంజయంతియే.

101


తే౽నుభావా ఇతి ఖ్యాతా భ్రూవిక్షేపస్మితాదయః,
తే చతుర్థా చిత్తగాత్రవాగ్బుద్ధ్యారంభసంభవాః.

102

స్వహేతువైన మనోగతాభిప్రాయమును ప్రత్యక్షమువలెనే బయలుపఱచునవి యనుభావములు. ఇవి చిత్తజానుభావములు, గాత్రజానుభావ