పుట:భరతరసప్రకరణము.pdf/18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


రక్తేవ రంజయేన్నిత్యం నిస్వానాశు వివాసయేత్,
తస్యా దౌత్యప్రభృతయో గుణాస్తదుపయోగినః.

36

సంగీతాభినయాద్యనేకవిద్యాప్రాగల్భ్యధైర్యములు గలదిగాను, జనులయందు ధనాశచేతనే అనురాగము గలదిగాను నుండునది సామాన్య; ఇదే గణిక. ఈనాయికకు నాయకుఁడు గుణవంతుఁడైనను ధనాగమము లేకున్న వానియందు ప్రేమ గలుగదు. ధనాగమముగలవారు భగ్నకాములైనను, బాలురైనను, పాషండులైనను, షండులైనను, వారలయందు ప్రేమగలదానివలెనే వారిని సంతోషపఱుచును. ఈచెప్పఁబడినవారు కపటమెఱుగనివారుగాను నుండవలయును. ధనము లేనివానిని తఱుమకొట్టును. దానికి దౌత్యము మొదలైనగుణములు సహాయములని చెప్పఁబడుచున్నవి.

ఏతాష్షోడనాయక్యో హ్యవస్థాభేదతః క్రమాత్,
ప్రత్యేకమష్టథా ప్రోక్తా భావశాస్త్రవిచక్షణైః.

37

ఈపదునాఱునాయికలకును శృంగారావస్థాభేదములచే ఒక్కొకతెకు నెనిమిదివిధములుగ భేదములు చెప్పబడినవి.

అష్టవిధనాయికా నిరూప్యంతే

స్వాధీనపతికా చైవ తథా వాసకసజ్జికా
విరహోత్కంఠితా ప్రోక్తా విప్రలబ్ధా చ ఖండితా.

38


కలహాంతరితా చైవ తథా ప్రోషితభర్తృకా,
తథాభిసారికా చైవ మష్టథా నాయికా మతాః.

39

స్వాధీనపతిక, వాసకసజ్జిక, విరహోక్కంఠిత, విప్రలబ్ధ, ఖండిత, కలహాంతరిత, ప్రోషితభర్తృక, అభిసారిక అని పూర్వము చెప్పఁబడిన నాయికలు ఒక్కొకతె దశాభేదముచేత నెనిమిదివిధములఁ జెప్పఁబడును.