పుట:భరతరసప్రకరణము.pdf/16

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ప్రగల్భా అధీరా యథా

సంతర్జయత్యరం రోషాదధీరా తాడయేతియం,

అపరాధియగు నాయకుని మిక్కిలి బెదరించికొట్టునది ప్రగల్భాధీరానాయిక యనఁబడును.

ప్రగల్భాధీరాధీరానాయికా యథా

ధీరాధీరగుణోపేతా ధీరాధిరేతి కథ్యతే.

27


ఏతే జ్యేష్టా కనిష్టేతి భేదతో ద్వివిధే మతే,

అపరాధియగు నాయకునియందు రతివ్యాపారములో ఉపేక్షయు, బెదిరింపు, తిట్లు, కొట్లునుంగలది, ప్రగల్భాధీరాధీరానాయిక యని చెప్పఁబడును. ముందు చెప్పిన మధ్యాప్రగల్భలలోఁగల భేదమునొందిననాయికలు జ్యేష్ఠ కనిష్ఠ అనుభేదమువలన ఇరుదెఱంగు లగుదురు.

జ్యేష్ఠాకనిష్ఠాలక్షణం

ప్రియాధికప్రేమపాత్రం జ్యేష్ఠ సా తు నిగద్యతే.

28


న్యూనవిస్రంభపాత్రం చేత్కనిష్ఠా సా ప్రకీర్తితా,
మధ్యాప్రౌఢే ద్వాదశథా ముగ్ధా త్వేకవిధా మతా.

29


ఏవం త్రయోదశవిధా స్వీయా సా పరికీర్తితా.

నాయకునికి ఎవతెయందు ప్రేమ అధికముగా నుండునో ఆమె జ్యేష్ఠ యనఁబడును. తక్కువప్రేమ ఎవతెయం దుండునో ఆమె కనిష్ఠ యనఁబడును. మధ్యాప్రగల్భానాయికలు పండ్రెండువిధములు గలవారని యు, ముగ్ధ ఏకవిధము గలదనియుఁ జెప్పఁబడుచున్నది. ఈ చెప్పిన ప్రకారము మొదటఁ జెప్పఁబడిన స్వీయ పదమూఁడువిధము లగుచున్నది.

పరకీయాలక్షణం

పరానురాగవ్యాపారగోపనే దత్తమానసా.

30