పుట:భరతరసప్రకరణము.pdf/13

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ముగ్ధాలక్షణం

ముగ్ధా నవవధూః కామరతౌ వామా మృదుః క్రుధి.

15


యతతే రతిచేష్టాసు గాఢలజ్జా మనోహరా,
కృతాపరాధే దయితే వీక్షతే రుదతీ సతీ.

16


అప్రియ వా ప్రియం వాపి న కించిదపి భాషతే,

ఏయువిద మన్మథవిహారమందు నూతనస్త్రీ గాసు, మన్మథక్రీడయందు అస్వాధీనురాలుగాను, గాఢమైన లజ్జగలదిగాను, కోపకాలమందు స్తిమితగాను, నాయకుఁ డపరాధియయినను రోదనము చేయుచు చూచుచుండునదిగాను, రతివ్యాపారము యత్నముఁ జేయుచు హితాహితములను జెప్పకయుండునో యది ముగ్ధనాయిక.

మధ్యానాయికాలక్షణం

సమానలజ్జామదనా ప్రోద్యత్తారుణ్యశాలినీ.

17


మధ్యా కామయతే శాంతం మోహాంతే సురతక్షమా,
మధ్యా త్రిధా మానవృత్త్యా ధీరాధీరోభయాత్మికా.

18

సమానములైన సిగ్గును కామమును గలదియును, వృద్ధిబొందు యౌవనము గలదియును, మోహవ్యాపారమధ్యమందు సురతయోగ్యత గలదియు నగుచు నాయకుని అపేక్షించునాయిక మధ్య యనఁబడును. ఆమధ్యనాయిక మానమనెడు కోకువ్యాపారముచే ధీర-అధీర-ధీరాధీర అని ముత్తెఱంగులు గలది.

మానలక్షణం

ప్రియాపరాధావగమాత్సంజాతో మాన ఇష్యతే,
లఘుమానో మధ్యమానో గురుమాన ఇతి త్రిధా.

19

నాయకాపరాధము దెలిసినపిదపఁ గలుగు మనోవ్యాపారవిశేషము