పుట:నృసింహపురాణము.pdf/91

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

92

నృసింహపురాణము


వ.

ఆమహామూర్తిఁ గనుంగొనుచు నాదిత్యులు నాదిమునులు ప్రహ్లాదపురస్సరంబుగా నభి
నందనము లొనరించుచు నంజలీపుటంబులు నిటలంబుల ఘటియించి యిట్లని వినుతించిరి.

110


దండకము

శ్రీనాథనాథా జగన్నాథనమ్రైకరక్షా సమక్షా సరోజాక్ష సర్వాభివంద్యా మహానందగో
వింద నీ వెందు నీవిశ్వదృశ్యప్రపంచంబునన్ నిండి యొండొండ యంతర్బహిర్వ్యాప్తి
శోభిల్లునండంబు చిందమ్ములై మ్రోసి తేల్పన్ బరానందకందమ్ము లామ్నాయబృందంబు
లిట్లున్న నీయున్నరూపొాత్మ రూపించు దీపించు నిక్కంబులే యింకఁ జొక్కంబులై
చిక్క నీచిక్కు వాపంగ నేలా గురూక్తప్రసన్నత్వనిష్ఠానుసంధానసంధూతసందేహు
లైయున్న నీయున్నతస్థాన మెట్లైనఁ జేయందు నాయందు నెందున్ సురారాతిధా
మంబులున్ సోక కేరాకలందేక యేపాపమున్ గాక లోకాతిరేకామలాలోకమై
యొప్పులోకంబు నీలోక మాలోకనీయంబె నీలోకసామాన్యధర్మావబోధానురోధంబు
లన్ గ్రోగకామాదులన్ దాఁకి యేచింతలన్ జెంతలన్ జేరఁగానీక యేకాంతీక
స్వాంతులై యుండువా రుండువా రందు నీదాఁక రాలేక లోలోర్మిడోలావలీకేలి
లోలాజగన్మూలమూలాలవాలోల్లసత్సంవిగానంద నిష్యందసీమాసమారామరమ్యస్ఫు
రద్ధామ సత్యప్రకాశావకాశా గుణావేశ దేవేశ నీవిశ్రుతైశ్వర్యమోవీళ్వధుర్యం బ
వార్యం బహర్యం బనార్యున్ సమాత్సర్యులై పూని దుర్బోధబోధాపగాధీశులో గ్రుంగి
పొంగారుమాయాతరంగోరుసంఘాతసంఘట్టనం దూలి యేత్రోవలం దావులం బొంద కు
ద్దామదృప్యద్భవద్గ్రాహనిగ్రాహ్యులై పోదు రవ్యక్తసువ్యక్తదివ్యాకృతీకృష్ణతృ
ష్ణామయోద్వృత్తివేలాయితాఖర్వయోగాపయోగా మహాయోగినిర్ణేత నీతత్త్వ
మాద్యంబు నాద్యంత మత్యంత మక్షోభ మక్షీణ మక్లీబ మక్లేశ మవ్యాజ మాజే
యనిర్వాణసర్వస్వమూలంబు మూలంబు మన్మూల మామూల మానస్వతంత్రీభవ
ల్లోకశోకం బవేలంబకాలంబకర్మంబు నిస్సీమశర్మంబు నిర్మాయధర్మంబు నిష్పంకలే
శంబు నిశ్శంకరూపంబు నిష్ప్రేయకప్రత్యయోద్భూతిహేతుత్వసిద్ధంబు సిద్ధాంత
సిద్ధార్థసంపాద మిట్లుండఁగా నేని నానానుమానాదిబంధాత్ములున్ బుద్ధినైర్మిల్య
కల్యాణముం బొందకున్నారు దుశ్శాస్త్రశస్త్రక్షతక్షాము లుద్యుక్తశక్తిన్ మహాభక్తి
సంయుక్తులై సత్యసంవిత్సుధాసిక్తసూక్తుల్ భవత్పాదపంకేరుహాభ్యర్చకై కూర్చునీకూ
ర్చువారై నిరాతంకకైంకర్యసామ్రాజ్యసంపూజ్యతం బొల్చువా రౌదురే యెల్లవా
రున్ ముకుందా సముద్రాంతరానందనందాత్మజానందకక్రీడ నాభ్యస్తహస్తాహతో
ద్వృత్త నిర్వృత్త నిర్వక్రచక్రానలజ్వాలికాహూతిదైతేయసామ్రాట్పతంగాప
తంగాగ్నికోటిప్రభాఖర్వసర్వంకషోత్తేజతేజోమయాకారకారుణ్యగాఢోత్తరంగా
విహంగాధినాథా పరోపక్రియాదక్షరక్షాపరత్వంబు మీపాలు మాపాలు నీపాలన
ప్రౌఢిభావంబు భావించి సేవించుభావంబు భవ్యాగమప్రాఁతచౌర్యంబు కార్యంబుగా