పుట:నృసింహపురాణము.pdf/90

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

పంచమాశ్వాసము

91


ధన భవతే నమో యన నుదగ్రనిజాంకతలంబునందు దై
త్యవిభుని నున్చి విశ్వజనతాభయతారణఘోరవీరతన్.

99


చ.

అలఘుతరాట్టహాసము లజాండకటాహము వ్రయ్య భీషణో
జ్జ్వలవికటస్ఫురత్కులిశశాతనఖాంకురతీవ్రపాతనం
బుల నసురేంద్రుపేరురముఁ బొల్పఱఁ జించి కలంచి శోణితం
బులు దొరఁగించెఁ ద్రుంచెఁ బెనుబ్రోవులుగా బలుబ్రేవు లుక్కునన్.

100


చ.

తొలితొలిఁ గ్రమ్ముదైత్యపతి తోరపునెత్తురు నీటిధారలం
గలియ నుదగ్రమైననిజకాయముఁ దొప్పఁగఁ దోఁచితోఁచి యం
దలవడ నాత్రిలోకమయుఁ డారిపుదేహముఁ బాసి రాగదు
ర్విలసితమూర్తి నప్పుడటు వెల్వడి నిల్చినయాత్ముఁడో యనన్.

101


ఉ.

పెల్లుగ దోయిలించుకొని భీషణదానవదేహరక్తముల్
వెల్లిగొనంగ సానువులవెంట మఱి న్నరసింహదేవుఁడున్
జల్లఁగ నిండుఁగాలువలు సాగి కరంపె భయంకరంబుగా
నెల్లెడఁ గ్రొత్తకావి సెలయేఱుల చెన్నొడగూడె నగ్గిరిన్.

102


క.

దనుజేంద్రమృత్యుకారణ, ఘనసంధ్యాసమయదీప్తిఁ గడునొప్పిన య
వ్వినువీథితోడఁ బురుణిం, చినక్రియ మహిదైత్యరక్తసిక్తత నొప్పెన్.

103


క.

నరహరి చల్లినయసురే, శ్వరుశోణితశీకరములు వనపఙ్తులపై
దొరిఁగి నిరంతరపల్లవ, విరచితనూతనవసంతవిభ్రమ మొసఁగెన్.

104


క.

పగ యింతగాని పోదని, తగ దానవుమేనిశోణితపువెల్లువ నిం
పుగ దోఁగి రనఁగ నమరులు, బ్రగుణితరక్తాంగు లైరి ప్రమదముపేర్మిన్.

105


గీ.

వీరనరసింహదేవుఁ డుద్వృత్తిఁ బెఱికి, పాఱవైచినఁ బడియొప్పి పగతుప్రేవు
లసురసంపద యనుకాంత యఱుతనుండి, త్రెళ్లి జోగినహారంపుఁదీవె లనఁగ.

l06


క.

శితనారసింహనఖరా, హతదైత్యమహీపసూపహారంబునఁ ద
ర్పితయయ్యె ననఁగఁ బరిశాం, తతనొందె ద్రిలోకపీడ తత్క్షణమాత్రన్.

107


వ.

ఆ సమయంబున.

108


సీ.

ఒండొండ వీడ్వడ నునిచినఁ బొలుపారుపదములఁ బర్యంకబంధ మమరఁ
దొడలపై నున్న దైత్యునిప్రేవు లిరుదెసఁ దివిచియెత్తిన కరద్వితయ మమరఁ
గమనీయశంఖచక్రప్రభాభాసురం బై పెరహస్తద్వయంబు నమర
దంష్ట్రాకరాళంబు దరళజిహ్వయు నగు వదసంబు లింతయొప్పిదము చూపఁ


గీ.

దీవ్రలోచనత్రయదీప్తి దీటుకొనఁగ, నిభృతకర్ణకేసరకాంతి నివ్వటిల్ల
దివిజసురమునిధ్యానవిధేయలీలఁ, దేజరిల్లె శ్రీనరసింహదేవమూర్తి.

109